LOGO
EN

Przebieg kliniczny i powikłania zapalenia oskrzelików RSV w porównaniu z nie-RSV u hospitalizowanych dzieci

Małgorzata Kobiałka1, Teresa Jackowska1,2, August Wrotek1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 353–366
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0056
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Zapalenie oskrzelików u małych dzieci często wymaga hospitalizacji. W większości przypadków jest wywoływane przez syncytialny wirus oddechowy (respiratory syncytial virus, RSV), a czynniki etiologiczne mogą być związane z obrazem klinicznym i rokowaniem. Celem pracy było porównanie epidemiologii, cech klinicznych, ciężkości i leczenia zapalenia oskrzelików wywołanego przez RSV i nie-RSV. Materiał i metody: To przekrojowe badanie retrospektywne obejmowało hospitalizowane dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dzieci z dodatnim wynikiem szybkiego testu diagnostycznego antygenu i/lub badania molekularnego zostały włączone do grupy RSV, podczas gdy te z ujemnym wynikiem zostały sklasyfikowane jako zapalenie oskrzelików nie-RSV. Porównano wywiad u pacjenta, obraz kliniczny, nasilenie choroby, w tym tlenoterapię bierną, przeniesienie na oddział intensywnej opieki medycznej, zgon, długość pobytu w szpitalu, obecność powikłań, wysycenie tlenem <92%, kwasicę, hiperkapnię i zastosowane leczenie. Wyniki: Do badania włączono 524 pacjentów (mediana wieku 2 miesiące): 462 (88%) z RSV i 62 (12%) nie-RSV. W latach 2010–2011 i 2017–2018 zaobserwowano 7-krotny wzrost liczby przypadków. Model regresji jednoczynnikowej wykazał niższe prawdopodobieństwo atopii w wywiadzie rodzinnym (iloraz szans, odds ratio, OR = 0,46), wyższe prawdopodobieństwo kaszlu (OR = 4,74), apatii (OR = 2,61), trudności z karmieniem (OR = 2,03) i wymiotów (OR = 3,34) w grupie RSV. Pacjenci z RSV częściej wymagali tlenoterapii (OR = 3,78) i antybiotyków (OR = 2,82), dłużej otrzymywali wziewną terapię sterydową (9 vs 8 dni) i mieli większe prawdopodobieństwo powikłań (OR = 4,24). Model wieloczynnikowy wykazał istotność statystyczną dla kaszlu (OR = 6,22), tlenoterapii (OR = 4,43) i powikłań (OR = 15,95). Wnioski: W badaniu zaobserwowano rosnący trend hospitalizacji z powodu zapalenia oskrzelików, w tym RSV, co wiązało się z cięższym przebiegiem choroby. Nie zidentyfikowano istotnych cech klinicznych, które mogłyby zastąpić testy laboratoryjne.

Słowa kluczowe
syncytialny wirus oddechowy, zapalenie oskrzelików, dzieci, powikłania

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.