LOGO
EN

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wydawnictwo Medical Communications Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.pimr.pl strony internetowej czasopisma Pediatria i Medycyna Rodzinna.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Publikowane na stronie internetowej i w artykułach zdjęcia i grafiki (ryciny) nie posiadają opisu alternatywnego:
 1. treści te mają charakter promocyjny/ilustracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 2. są prezentowane jako element PDF-u artykułu;
 3. są nieuaktualniane i niepoddawane zmianom wyglądu i/lub struktury prezentowanych informacji po dniu 23 września 2019 r., co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi.
 • Udostępniane filmy i obrazy nie posiadają audiodeskrypcji i/lub nie posiadają linii dialogowych. Wszystkie pochodzą od podmiotów trzecich.
 • Deponowane na stronie internetowej pliki (PDF-y, multimedia) mogą nie być dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi. Treści te są nieuaktualniane i niepoddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r.; część z nich pochodzi od podmiotów trzecich.
 • Niektóre treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, o czym użytkownik nie jest wcześniej informowany.
 • Formularze dostępne na stronie (np. prenumeraty) nie oferują pomocy przy wprowadzaniu informacji, choć wydawca dołożył starań, by etykiety przy każdym polu były klarowne i możliwie proste.
 • Strona nie pozwala na zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami.

Mimo że poprawienie dostępności strony wiąże się z nadmiernymi obciążeniami dla wydawcy, w miarę możliwości stosuje on rozwiązania, które mają ułatwić osobom z niepełnosprawnościami obcowanie z treściami na stronie. W tym celu m.in.:

 • Zastosowano widoczny fokus, czytelne, m.in. bezszeryfowe czcionki.
 • Pliki PDF, DOC itp. ograniczono do minimum, a teksty osadzono bezpośrednio w serwisie.
 • Uwzględniono możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury (brak pułapki klawiaturowej; logiczna i zgodna z wyglądem strony nawigacja za pomocą klawiatury).
 • Pliki formatowane są w możliwie przejrzysty i czytelny sposób (logiczna, powtarzalna w każdym artykule struktura całości).
 • Strona internetowa czasopisma zaprojektowana jest możliwie najbardziej intuicyjnie (dostęp do poszczególnych informacji z poziomu prostego menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Po stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych (np. Page Up, Page Down).

Aby zmienić rozmiar strony:

 • W wyszukiwarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer należy użyć skrótów: [CTRL] oraz [+], aby powiększyć widok; [CTRL] oraz [-], aby pomniejszyć widok.
 • W wyszukiwarce Opera należy użyć skrótów: [SHIFT] oraz [+], aby powiększyć widok; [-], aby pomniejszyć widok.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Mruwczyński, marcin.mruwczynski@medical.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 501 235 577. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby, ul. Powsińska 34, p. II, Warszawa.

Budynek ma jedno wejście niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojście do budynku przez główną ulicę (Powsińska); przy wejściu do biura kładka wyposażona w windy, wejście w poziomie ulicy Zielonej.

Komunikacja pionowa w budynku – jedna klatka schodowa, zadaszenie nad wejściem, dostęp po schodach do biura na piętrze drugim. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W biurze są dwie toalety (rozmieszczone przy wejściu do recepcji biura).

W budynku nie ma portierni.

Budynek nie posiada parkingu dla gości. Możliwość skorzystania z miejsc postojowych przy ulicy Zielonej lub Powsińskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Powsińskiej znajduje się przystanek autobusowy Goraszewska 02 (linie: 131, 180).

Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Aby skontaktować się z nami w innych sprawach, możesz:

 • wysłać pismo na adres: ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: biuro@medical.pl;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 22 651 97 83;
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie wydawnictwa w godzinach otwarcia (poniedziałek – czwartek 9.00–17.30, piątek 9.00–15.00).

Zapraszamy również do zakładki Kontakt.

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub kontaktując się z nami, użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.