LOGO
EN

Analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży jako przyczyna hospitalizacji – badanie obserwacyjne

Dorota Kosiorek1, Jolanta Lewko2, Ewa Romankiewicz1, Karolina Lewko3, Regina Sierżantowicz4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 410–418
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0063
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Zatrucia substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży stanowią wciąż aktualny problem. Cel pracy: Celem pracy była analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi i występowania chorób współistniejących u dzieci zatrutych substancjami psychoaktywnymi hospitalizowanych w szpitalu dziecięcym. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 303 pacjentów w wieku 0–18 lat, z rozpoznaniem zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Badanie miało charakter retrospektywny. Materiał stanowiły dane zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia substancjami psychoaktywnymi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 roku. Wyniki: W okresie poddanym analizie hospitalizowanych było 303 pacjentów w wieku 0–18 lat, z rozpoznaniem zatrucia substancjami psychoaktywnymi, co stanowiło 0,45% ogółu hospitalizowanych. Średni wiek pacjentów wynosił 14,83 ± 2,88 roku. Wśród nich było 158 (52,15%) dziewcząt oraz 145 (47,85%) chłopców. Wnioski: Do zatruć dzieci dochodzi najczęściej poza domem (impreza, miejsce publiczne, działka, park). Wśród substancji psychoaktywnych używanych przez młodocianych dominują leki oraz alkohol. Autorzy odnotowali, że w analizowanym okresie zatrucia u młodzieży między 15. a 16. rokiem życia najczęściej były spowodowane spożyciem alkoholu, natomiast u młodzieży między 17. a 18. rokiem życia – użyciem pozostałych substancji psychoaktywnych. Pacjenci, u których stwierdzono jedną chorobę współistniejącą, częściej niż pozostali sięgają po substancje psychoaktywne, natomiast pacjenci, u których występuje więcej niż jedna choroba współistniejąca, stosują substancje psychoaktywne oraz środki mieszane. Pacjenci, u których nie występują choroby współistniejące, częściej spożywają alkohol.

Słowa kluczowe
substancje psychoaktywne, dziecko, grupy wiekowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.