LOGO
EN

Wrodzony kręcz szyi u niemowlęcia

Priyantha Pang1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Jeyanthi Kulasegarah2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 131–134
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0023
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie: Fibromatosis colli (fibromatoza szyi) jest rzadkim wrodzonym guzem wieku niemowlęcego, występującym z częstością 0,4‒1,3% żywych urodzeń. Choć guzy tego typu są niezłośliwe, ich wczesne wykrywanie i leczenie ma istotne znaczenie, ponieważ brak interwencji niesie ze sobą ryzyko trwałego zniekształcenia czaszki i kręgosłupa niemowlęcia. Uważa się, że głównym czynnikiem etiologicznym wywołującym fibromatosis colli jest uszkodzenie mięśnia: wewnątrzmacicznie lub podczas porodu. Częsty objaw wrodzonej fibromatozy szyi stanowi wymuszone przechylanie głowy w stronę dotkniętą zmianami. Opis przypadku: W pracy omówiono postępowanie wdrożone u 82-dniowego niemowlęcia z rozpoznaniem fibromatozy szyi. Omówienie i wnioski: Kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpoznania fibromatosis colli ma badanie przedmiotowe pacjenta obejmujące ocenę palpacyjną oraz określenie zakresu ruchomości mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. U niemowląt z fibromatozą szyi leczeniem pierwszego rzutu jest wcześnie podjęta fizjoterapia.

Słowa kluczowe
fibromatosis colli, kręcz szyi, wrodzony guz wieku niemowlęcego, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.