LOGO
EN

Ciężka niedoczynność tarczycy jako przyczyna rabdomiolizy i ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku

Adam Rytel1, Katarzyna Morawiec2, Monika Kukawska-Rytel2, Elżbieta Głuch1, Stanisław Niemczyk1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 113–116
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0019
PlumX metrics:
Streszczenie

Niedoczynność tarczycy jest zespołem objawów klinicznych związanych z niedoborem hormonów tarczycy. Jedną z licznych manifestacji choroby są objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak sztywność, bóle czy męczliwość mięśni. Jej powikłaniem może być rabdomioliza – zespół chorobowy towarzyszący uszkodzeniu tkanki mięśniowej, który prowadzi do ostrego uszkodzenia nerek. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 35-letniej pacjentki z niedoczynnością tarczycy na podłożu choroby Hashimoto, diagnozowanej od 4 lat z powodu okresowego bólu i osłabienia mięśni kończyn dolnych. Pacjentka zgłosiła się do szpitala ze względu na ponowne wystąpienie objawów. Miesiąc przed przyjęciem zaprzestała suplementacji hormonów tarczycy. W badaniach laboratoryjnych odnotowano nieoznaczalnie niskie stężenia wolnych hormonów tarczycy, podwyższone stężenie kinazy kreatynowej, podwyższone parametry funkcji nerek. W grupie chorych z niedoczynnością tarczycy niestosowanie się do zaleceń lekarskich może prowadzić do potencjalnie zagrażających życiu powikłań. Szybka diagnostyka i wdrożenie leczenia mogą prowadzić do ustąpienia objawów.

Słowa kluczowe
niedoczynność tarczycy, rabdomioliza, ostre uszkodzenie nerek, hormony tarczycy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.