LOGO
EN

Postępowanie w napadzie drgawek u dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej

Jakub Zachaj1,2, Zuzanna Tomczewska3,4, Marta Rybińska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 12–20
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0002
PlumX metrics:
Streszczenie

Wystąpienie stanu nagłego związanego z napadem drgawek wiąże się z koniecznością właściwego rozpoznania i odpowiedniego postępowania leczniczego. W populacji pediatrycznej napad drgawek może się przerodzić w stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza gdy zostanie źle rozpoznany, a właściwe postępowanie zostanie wdrożone zbyt późno. W artykule przedstawiono podział drgawek zaproponowany przez International League Against Epilepsy oraz cezury czasowe napadów, w których należy podjąć odpowiednie leczenie pacjenta. Zasadniczą część niniejszej pracy stanowi opis postępowania niefarmakologicznego w przypadku napadu drgawek u pacjenta pediatrycznego, którego zasady oparto na wytycznych kilku uznanych organizacji. Jednym z ciał publikujących wytyczne postępowania w napadzie drgawek u pacjenta pediatrycznego jest amerykańska Epilepsy Foundation. Organizacja ta zaleca działania oparte na schemacie STAY-SAFE-SIDE. Według tych wytycznych należy pozostać z pacjentem, odsunąć wszystkie przedmioty, o które poszkodowany może uderzyć w czasie napadu drgawek, oraz ułożyć poszkodowanego na boku. Ważnym elementem jest także odnotowanie czasu trwania napadu, co wiąże się z podjęciem odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Postępowanie farmakologiczne w przypadku napadu drgawek opiera się na podaniu leków z grupy benzodiazepin. W niniejszym opracowaniu szczegółowo opisano rodzaje leków, dawkowanie i drogi podania. Artykuł zawiera również wskazówki, w jakich przypadkach wskazane jest kontynuowanie diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego oraz kiedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Słowa kluczowe
drgawki, pacjent pediatryczny, podstawowa opieka zdrowotna, pierwsza pomoc

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.