LOGO
EN

Trudności diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące zespołu PFAPA – opis przypadku

Agata Tomaszewska1, Karolina Piotrowska-Lis2, Agnieszka Rustecka1, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 376–381
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0056
PlumX metrics:
Streszczenie

Zespoły gorączek nawrotowych należą do schorzeń powstałych na podłożu autozapalnym. W ich patogenezie nie stwierdza się występowania autoprzeciwciał ani autoreaktywnych limfocytów T. Istotne znaczenie ma w tym wypadku odporność wrodzona i adaptacyjna. W strefie umiarkowanych szerokości geograficznych najczęstszy jest zespół okresowej gorączki z aftami, ostrym zapaleniem gardła oraz zapaleniem węzłów chłonnych (periodic fever with aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis, PFAPA), który występuje głównie u dzieci poniżej 5. roku życia. Epizody gorączki mają miejsce cyklicznie, średnio co 26–36 dni. Cechy charakterystyczne dla przebiegu zespołu PFAPA to brak jakichkolwiek dolegliwości pomiędzy epizodami gorączki oraz niezaburzony wzrost i rozwój dziecka. W badaniach laboratoryjnych podczas epizodu gorączki obserwuje się leukocytozę oraz podwyższenie wykładników stanu zapalnego. Zalecanym leczeniem jest stosowanie glikokortykosteroidów. W niektórych przypadkach można rozważyć zastosowanie kolchicyny, a nawet inhibitora receptora dla interleukiny 1 (anakinry). Cele niniejszej pracy obejmują przedstawienie przypadku 3,5-letniego chłopca hospitalizowanego w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego z powodu nawracających, występujących w regularnych odstępach czasu epizodów gorączki z powiększonymi węzłami chłonnymi, a także zwrócenie uwagi na trudności napotykane w trakcie diagnostyki nawracających epizodów gorączkowych.

Słowa kluczowe
gorączka niejasnego pochodzenia, zespoły gorączek nawrotowych, choroby autozapalne, limfadenopatia, zapalenie gardła, afty

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.