LOGO
EN

Realizacja szczepień ochronnych u dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego

Ewa Łoś-Rycharska1, Paulina Marczyńska1, Maria Popielarz1, Joanna Wolska1, Ola Sobieska-Poszwa1, Emilia Rynkowska1, Inga Dziembowska2, Aneta Krogulska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 362–370
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0054
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Szczepienia ochronne stanowią ważny element profilaktyki zdrowotnej. Ich realizacja zależy od postaw rodziców oraz ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Cel: Celem pracy była ocena realizacji szczepień dzieci i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim. Materiał i metody: Badaniem objęto 278 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety dotyczący realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych w zależności od wybranych czynników demograficznych oraz dwie wystandaryzowane ankiety psychologiczne (Skala Postaw Rodzicielskich Plopy oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Wyniki: 93,53% ankietowanych wskazało, że uważa szczepienia dzieci za potrzebne. 96,40% dzieci było szczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. U 3,24% badanych dzieci przynajmniej raz zrezygnowano ze szczepienia obowiązkowego, kalendarz szczepień modyfikowano w przypadku 67,99% dzieci. Szczepienia zalecane realizowało 47,12% dzieci, częściej z miast, których rodzice cechowali się wyższym wykształceniem i dochodem, a rzadziej mieli co najmniej troje dzieci. Większość rodziców (57,19%) poszukiwała informacji o szczepieniach – najczęściej u lekarza i w internecie, rzadziej czerpiąc wiedzę z plakatów, ulotek, czasopism, a najrzadziej – od znajomych i z mediów. Korzystanie z internetowych informacji na temat szczepień wiązało się z niższym poziomem lęku u matek. Wnioski: Większość społeczeństwa realizuje obowiązkowe, a niespełna połowa – zalecane szczepienia dzieci. Na realizację szczepień wpływają sytuacja finansowa i wykształcenie rodziców. Potrzebna jest zindywidualizowana edukacja społeczeństwa dotycząca szczepień, ukierunkowana na określone grupy społeczne, do których jest kierowana.

Słowa kluczowe
szczepienia ochronne, choroby zakaźne, wiedza rodziców

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.