LOGO
EN

Przeciwwskazania ogólne do zabiegów laserowej korekcji wzroku

Maciej Juda1, Joanna Wierzbowska1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 334–340
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0049
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Laserowa chirurgia refrakcyjna to chirurgia rogówki korygująca wady refrakcji poprzez zmianę kształtu przedniej powierzchni rogówki i jej siły łamiącej przy użyciu lasera. Pacjenci z wadą wzroku i współistniejącymi chorobami ogólnymi stanowią szczególne wyzwanie dla chirurgów refrakcyjnych. Według wytycznych towarzystw okulistycznych do przeciwwskazań do zabiegów laserowej korekcji wzroku należą współistnienie autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej czy zaburzeń hormonalnych, a ponadto stosowanie niektórych leków, ciąża i karmienie piersią. Zalecenia te zostały sformułowane na podstawie opisów przypadków lub rekomendacji opracowanych w odniesieniu do innych zabiegów okulistycznych. Cel: Celem pracy jest podsumowanie aktualnych danych literaturowych na temat ogólnych przeciwwskazań do laserowej korekcji wzroku. Materiał i metody: Przegląd piśmiennictwa obejmował bazę PubMed. W poszukiwaniu odpowiednich artykułów wykorzystano następujące słowa kluczowe: „chirurgia refrakcyjna”, „przeciwwskazania”, „LASIK”, „PRK”, „laser in situ keratomileusis”, „keratektomia fotorefrakcyjna”. Przeanalizowano także piśmiennictwo dołączone do spełniających kryteria artykułów. Omówienie: Głównym powodem uznania niektórych schorzeń ogólnych i farmakoterapii za kryteria wykluczające możliwość wykonania zabiegu korekcji wzroku była obawa przed zwiększonym ryzykiem reakcji zapalnej ze strony oka, nieprzewidywalności procesów gojenia i przebudowy rogówki czy rozwoju ciężkiego zespołu suchego oka. W ostatnich dekadach opublikowano wiele prac potwierdzających bezpieczeństwo zabiegów refrakcyjnych u osób z nieaktywnymi chorobami autoimmunologicznymi, z dobrze kontrolowaną cukrzycą czy stosujących niektóre leki. Publikacje te miały charakter badań retrospektywnych lub opisów serii przypadków, dotyczyły krótkiego okresu obserwacji i ich wyniki należy interpretować ostrożnie. Wnioski: Aktywne lub niekontrolowane choroby autoimmunologiczne, ciąża i okres karmienia stanowią bezwzględne przeciwwskazania do zabiegów laserowej korekcji wzroku. Decyzja o zabiegu refrakcyjnym u pacjentów z nieaktywnymi i właściwie kontrolowanymi chorobami ogólnymi lub czynnikami ryzyka powinna być podjęta indywidualnie i z rozwagą przez doświadczonego chirurga.

Słowa kluczowe
chirurgia refrakcyjna, przeciwwskazania, LASIK, PRK, laser in situ keratomileusis, keratektomia fotorefrakcyjna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.