LOGO
EN

Ocena stężeń metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2, 3, 9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 w surowicy dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Beata Banaszak

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 345–350
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0051
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Nadciśnienie tętnicze pierwotne stanowi ważny problem zdrowotny u dzieci. Jego patogeneza jest wieloczynnikowa. Istotną rolę przypisuje się metaloproteinazom macierzy pozakomórkowej uczestniczącym w procesie przebudowy ścian naczyń, ale również wykazującym bezpośrednią aktywność wazokonstrykcyjną. Cel: Celem pracy było porównanie stężeń metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2, 3, 9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 w surowicy dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i dzieci z ciśnieniem prawidłowym. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 23 dzieci z nadciśnieniem pierwotnym w wieku 14,75 roku [mediana; rozstęp międzykwartylowy (interquartile range, IQR): 3,66] oraz 23 dzieci z prawidłowym ciśnieniem tętniczym w wieku 14,66 roku (mediana; IQR: 6,25). Stężenia osoczowych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2, 3, 9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 oznaczano metodą immunoenzymatyczną, wyniki porównywano za pomocą testu U Manna–Whitneya, przy poziomie istotności p ≤ 0,05. Wyniki: W grupie dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym stwierdzono istotnie wyższe stężenia osoczowych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2 [178,1 (IQR: 35,84) vs 99,9 (IQR: 20,1) ng/ml], 3 [6,47 (IQR: 1,75) vs 2,67 (IQR: 1,08) ng/ml], 9 [191,1 (IQR: 52,75) vs 58,34 (IQR: 18,99) ng/ml] oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 [863,9 (IQR: 192,9) vs 335,41 (IQR: 109,99) ng/ml] w porównaniu z dziećmi normotensyjnymi (p < 0,00001). Wartość wskaźnika metaloproteinaza macierzy pozakomórkowej 9/ tkankowy inhibitor metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 [0,22 (IQR: 0,1) vs 0,18 (IQR: 0,05)] była znamiennie wyższa w grupie dzieci z nadciśnieniem pierwotnym (p = 0,008). Wnioski: Podwyższone stężenia osoczowych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2, 3, 9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym mogą wskazywać na ich udział w rozwoju nadciśnienia samoistnego i/lub na obecność zjawiska przebudowy naczyń już na wczesnym etapie choroby.

Słowa kluczowe
metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej, pierwotne nadciśnienie tętnicze, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.