LOGO
EN

Ocena funkcji nerek z uwzględnieniem stężeń lipokaliny neutrofilowej i cystatyny C u nastolatków otyłych z nadciśnieniem tętniczym indukowanym otyłością lub bez niego

Aleksandra Radosz, Anna Obuchowicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 351–355
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0052
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Otyłość i nadciśnienie tętnicze powodują powikłania narządowe, w tym nerkowe. Należy poszukiwać metod ich wczesnego wykrywania. Cel: Celem pracy było określenie funkcji nerek nastolatków otyłych przy wykorzystaniu stężeń lipokaliny 2 i cystatyny C w odniesieniu do stężenia kreatyniny i szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego oraz do stężeń leptyny. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 76 dzieci w wieku 11–17 lat, otyłych lub otyłych z nadciśnieniem tętniczym indukowanym otyłością lub normostenicznych z rozpoznaniem napięciowych bólów głowy (grupa kontrolna). Czynność nerek oceniano na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy, szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego obliczonego wg wzoru Schwartza. Metodą ELISA oznaczono stężenia lipokaliny 2 w osoczu i w moczu oraz cystatyny C i leptyny w surowicy. Wyniki: Funkcja nerek oceniona na podstawie stężenia kreatyniny i szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego była prawidłowa u wszystkich badanych, ale średnie stężenia kreatyniny były znamiennie wyższe, a wartości szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego znamiennie niższe w grupach badanych niż w grupie kontrolnej. Różnice stężeń lipokaliny 2 w osoczu i w moczu były nieznamienne. Średnie stężenie cystatyny C było znamiennie wyższe w grupie dzieci otyłych. Wykazano słabe korelacje stężeń lipokaliny 2 w osoczu: dodatnie ze stężeniem kreatyniny i ujemne z szacunkowym wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego oraz dodatnią korelację stężeń leptyny i cystatyny C w grupie dzieci otyłych. Wniosek: Znaczenie badania stężeń lipokaliny 2 w osoczu i w moczu oraz cystatyny C w surowicy w ocenie funkcji nerek nastolatków otyłych z nadciśnieniem tętniczym indukowanym otyłością lub bez niego nie jest jednoznaczne. Dalszych badań wymagają też zależności stężeń cystatyny C i leptyny u dzieci otyłych.

Słowa kluczowe
otyłość, lipokalina 2, cystatyna C, funkcja nerek, nastolatki

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.