LOGO
EN

Leczenie glejaków niskiego stopnia złośliwości z wykorzystaniem metody wybudzenia śródoperacyjnego

Andrzej Podgórski1, Dominika Wrzesień2, Andrzej Koziarski1, Grzegorz Zieliński1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 356–361
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0053
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia łagodnych guzów glejowych mózgowia z wykorzystaniem metody wybudzenia śródoperacyjnego w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Materiał i metody: W Klinice Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2020–2021 operowano w warunkach zachowanej świadomości 9 spośród 17 leczonych w tym okresie pacjentów z rozpoznaniem radiologicznym łagodnego guza glejowego, ze zmianą umiejscowioną w obrębie lub sąsiedztwie anatomicznej lokalizacji struktur elokwentnych. Średnia objętość guza przed operacją wynosiła 29,6 cm3. Postępowanie przedoperacyjne objęło powtórne badanie rezonansu magnetycznego poszerzone o funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i traktografię oraz ocenę neuropsychologiczną. Śródoperacyjnie stymulowano korę i struktury podkorowe z użyciem prądu o natężeniu 1,5–4 mA. Oceniano funkcje motoryczne, mowę, a dodatkowo u 2 pacjentów szerokość pola widzenia i pomijanie przeciwstronne. Wyniki: U 7 pacjentów na podstawie oceny w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym w 1. dobie pooperacyjnej stwierdzono całkowite usunięcie guza. U 2 chorych resekcja była subtotalna ze względu na pozostawienie części guza naciekającej struktury elokwentne. U 6 pacjentów zaobserwowano wystąpienie przejściowego pogorszenia stanu neurologicznego we wczesnym okresie okołooperacyjnym, które u wszystkich wycofało się w ciągu 2 miesięcy po operacji. U 3 pacjentów w badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność guza o wyższym stopniu złośliwości, niż oczekiwano. Wnioski: Doświadczenie autorów potwierdza, że leczenie operacyjne łagodnych guzów glejowych z wykorzystaniem metody bezpośredniej stymulacji elektrycznej przy zachowanej świadomości chorego jest metodą skuteczną i bezpieczną, pozwalającą na efektywną resekcję guzów przy zminimalizowanym ryzyku niepożądanych następstw neurologicznych.

Słowa kluczowe
łagodny glejak, gwiaździak, skąpodrzewiak, operacja w wybudzeniu, mapowanie mózgu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.