LOGO
EN

Synchroniczny guz zatokowo-nosowy: podwójny kłopot?

Komalar Ponnuvelu1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Norhaslinda Abdul Gani1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 274–277
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0041
PlumX metrics:
Streszczenie

Brodawczak Schneidera jest łagodnym guzem zatok przynosowych, który występuje w trzech wariantach morfologicznych: grzybiastym, odwróconym i onkocytarnym. Brodawczak odwrócony, będący najbardziej rozpowszechnionym wariantem, występuje trzykrotnie częściej u mężczyzn w 5.–7. dekadzie życia. Rak nosogardła jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z nabłonka jamy nosowo-gardłowej. Rzadko występujący synchroniczny guz zatokowo-nosowy wciąż pozostaje problemem, zwłaszcza gdy dotyczy synchronicznego guza jamy nosowej o charakterze złośliwym i łagodnym. W pracy opisano przypadek skutecznie leczonego synchronicznego brodawczaka odwróconego zatok przynosowych współistniejącego z rakiem nosogardła u starszego mężczyzny. Autorzy zwracają uwagę na konieczność badania podejrzanych obustronnych guzów jamy nosowej ze względu na możliwość współistnienia dwóch różnych patologii, tak jak w opisywanym przypadku.

Słowa kluczowe
brodawczak odwrócony zatok przynosowych, rak nosogardła, nowotwór jamy nosowej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.