LOGO
EN

Ogromny tłuszczak śródmięśniowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

Liyana Ghazali1,2, Ali Haron2, Irfan Mohamad1,3, Aniza Hassan4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 89–92
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0012
PlumX metrics:
Streszczenie

Tłuszczak śródmięśniowy jest rzadkim nowotworem łagodnym, sporadycznie występującym w okolicy głowy i szyi. Zmiana ta rozwija się między włóknami mięśniowymi, przechodząc przez przegrodę międzymięśniową. Z uwagi na naciekowy charakter guza odsetek nawrotów jest wyższy niż w przypadku innych tłuszczaków podskórnych. Całkowite chirurgiczne wycięcie tłuszczaka często uznaje się za ostateczną metodę leczenia, a pacjenci wymagają długoterminowej obserwacji. Autorzy pracy przedstawiają przypadek 49-letniego mężczyzny, u którego z powodzeniem usunięto masywny (12 × 10 cm) guz szyi po stronie lewej. W badaniu tomografii komputerowej szyi stwierdzono dobrze odgraniczoną zmianę z obecnością przegród i komponentą tłuszczową w prawym mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie dobrze odgraniczonego tłuszczaka mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. W przeprowadzonym rok później badaniu kontrolnym nie stwierdzono cech wznowy.

Słowa kluczowe
tłuszczak śródmięśniowy, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, nowotwory głowy i szyi

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.