LOGO
EN

Naczyniak ślinianki przyusznej u dzieci: opis trzech przypadków

Nur Izzaty Nadia Mohd Ariffin1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Shamina Sara Moses3, Norhaslinda Abdul Gani1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 279–283
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0044
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: Przedstawienie trzech przypadków szybko rozprzestrzeniającego się naczyniaka ślinianki przyusznej u dzieci z powodzeniem leczonych propranololem doustnie. Opisy przypadków: Chociaż naczyniak ślinianki przyusznej występuje w okresie niemowlęcym rzadko, jest dość dokładnie opisany jako najczęstszy nowotwór gruczołu ślinowego u niemowląt. Niezależnie od tego obecność szybko powiększającego się guza u „najmłodszych pacjentów” może być wyzwaniem diagnostycznym dla wielu lekarzy, skutkując wykonywaniem licznych nieuzasadnionych procedur. W niniejszej pracy przedstawiono trzy przypadki zmian umiejscowionych w śliniance przyusznej u niemowląt, w których ustalono rozpoznanie naczyniaka na podstawie obrazu klinicznego przy wsparciu badań obrazowych. Pacjentów skutecznie leczono sposobem wczesnego zastosowania propranololu doustnie. Wniosek: Na podstawie zaprezentowanych przypadków i przeglądu najnowszych doniesień literaturowych należy uznać, że wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem naczyniaka ślinianki przyusznej wymagają zindywidualizowanego podejścia do chorych.

Słowa kluczowe
nowotwory gruczołów ślinowych, naczyniak, pediatria

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.