LOGO
EN

Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych zamieszkałych na obszarach wiejskich

Agnieszka Momora, Jan Krupa

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 164–170
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Kobiety ciężarne powinny szczególnie dbać o właściwy sposób odżywiania. W okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie na energię i poszczególne składniki odżywcze. Dieta ma fundamentalny wpływ na rozwój płodu i stan zdrowia dziecka w okresie pozałonowym. Według badań wiedza kobiet na temat odżywiania się w ciąży znajduje się nadal na niezadowalającym poziomie. Zjawisko to zauważalne jest szczególnie wśród kobiet zamieszkałych na obszarach wiejskich. Cele pracy: Badanie miało na celu określenie zwyczajów żywieniowych kobiet ciężarnych z terenów wiejskich oraz przeanalizowanie najczęściej popełnianych przez respondentki błędów w tym zakresie. Ocenie zostały poddane wiedza i świadomość respondentek na temat odżywiania się podczas ciąży. Materiał i metody: Badanie objęło 57 kobiet ciężarnych, zamieszkujących obszary wiejskie. Przeprowadzono je na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiet w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku. Ponad połowa uczestniczek badania (57%) pozostawała nieaktywna zawodowo i nie kontynuowała dalszej edukacji. Wyniki: Pomimo że większość respondentek uważała, iż odżywia się właściwie, w badaniu wykazano, że stan wiedzy oraz świadomość z zakresu diety w ciąży były na niskim poziomie. Większość kobiet (54%) nie zwracała uwagi na skład etykiet produktów spożywczych. Respondentki sięgały po produkty stanowiące potencjalne zagrożenie dla rozwijającego się płodu. Wnioski: Ze względu na niezadowalające wyniki istnieje potrzeba szerzenia edukacji żywieniowej. W celu zwiększenia jej efektywności należałoby wybrać taką metodę, która będzie przynosić długoterminowy skutek. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie technik telemedycyny.

Słowa kluczowe
zwyczaje żywieniowe, kobiety ciężarne, obszary wiejskie, badania ankietowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.