LOGO
EN

Ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci po zatruciu tlenkiem węgla

Judyta Mews1, Katarzyna Królikowska1, Jacek Siewiera2, Agata Wawrzyniak1, Bolesław Kalicki1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 157–163
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0027
PlumX metrics:
Streszczenie

Zatrucie tlenkiem węgla (CO) stanowi istotny problem kliniczny. Objawy zatrucia są niespecyficzne, zwłaszcza w populacji dziecięcej. Obecnie uznaje się tym większą zasadność zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej (hyperbaric oxygen, HBO), im cięższy jest stan kliniczny pacjenta i im krótszy czas upłynął od momentu przerwania ekspozycji na CO. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności leczenia tlenem hiperbarycznym dzieci z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone jako analiza retrospektywna dokumentacji medycznej dzieci hospitalizowanych z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku. Analizie poddano informacje dotyczące wyników badań laboratoryjnych oraz okoliczności zatrucia CO, sposobu zgłoszenia się do Kliniki, liczby sprężeń w komorze hiperbarycznej niezbędnych do całkowitego ustąpienia objawów, występowania powikłań oraz okresu pobytu w Klinice po zakończonym leczeniu. Wyniki: Przeprowadzona analiza wyników nie wykazała związku między stężeniem karboksyhemoglobiny a prezentowanymi objawami zatrucia oraz stopniem ciężkości zatrucia CO. Wykazano natomiast istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem karboksyhemoglobiny a stężeniem HCO3− oraz ujemną pomiędzy stężeniem karboksyhemoglobiny a pH krwi włośniczkowej. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic między grupą dzieci z łagodnym zatruciem i z ciężkim zatruciem w zakresie wartości stężenia potasu, pH krwi włośniczkowej, stężeń HCO3− oraz glukozy. Jednocześnie wykazano, że terapia hiperbaryczna cechuje się wysoką skutecznością i dużym bezpieczeństwem. Podsumowanie: Niezależnie od przyczyn zatrucia CO w populacji dziecięcej terapia hiperbaryczna jest metodą wysoce skuteczną i bezpieczną. Jeden zabieg w komorze hiperbarycznej pozwala uzyskać całkowite ustąpienie objawów i zapobiega późnym następstwom zatrucia czy efektom ubocznym działania CO.

Słowa kluczowe
hiperbaria, zatrucie tlenkiem węgla (CO), dzieci, karboksyhemoglobina, komora hiperbaryczna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.