LOGO
EN

Analiza postaw rodziców i ich wiedzy na temat szczepień ochronnych dzieci

Agnieszka Stroba-Żelek1,2, Paulina Kubala1, Andrea Krawczyk1, Janusz Kasperczyk1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 171–179
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0029
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Z roku na rok w Polsce zwiększa się liczba osób odmawiających zaszczepienia swoich dzieci. Organizacje antyszczepionkowe prowadzą bardzo agresywne kampanie dezinformujące. Odnotowuje się coraz częstsze występowanie chorób, przeciwko którym można się uchronić za pomocą szczepień. Monitorowanie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych oraz określenie ich wiedzy w tym temacie mogą pozwolić na skuteczniejsze działania instytucji odpowiadających za zdrowie publiczne. Cel: Cele pracy obejmowały poznanie opinii i poglądów oraz ocenę wiedzy rodziców dotyczącej szczepień ochronnych w Polsce, a także ocenę zasięgu kampanii promujących szczepienia i działań ruchów antyszczepionkowych. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono metodą ankietyzacji wśród 233 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami. Wyniki: Prawie 90% respondentów jest zwolennikami szczepień ochronnych, ⅓ spośród nich uważa, że nie wszystkie szczepienia są konieczne, blisko 7% ankietowanych określa się zaś jako przeciwnicy szczepień. Spośród ankietowanych rodziców 78% miało kontakt z kampaniami promującymi Program Szczepień Ochronnych i większość uważa je za pożyteczne. O ruchach antyszczepionkowych słyszało 62,4% ogółu badanych. Swoją wiedzę z zakresu szczepień uważa za wystarczającą 60% respondentów, jednak zaledwie 35% ankietowanych udzieliło poprawnych odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące szczepień ochronnych. Osoby z wykształceniem wyższym prezentują lepszy stan wiedzy w kwestii szczepień, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym najlepiej oceniają swoją wiedzę. Wnioski: Wiedza rodziców w zakresie szczepień ochronnych wydaje się niewystarczająca. Systematycznie rośnie liczba przeciwników szczepień ochronnych. Głównym źródłem informacji o szczepieniach dla rodziców jest lekarz. Monitorowanie postaw i opinii rodziców na temat szczepień ochronnych będzie pomocne w lepszym ukierunkowaniu kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych oraz w dostosowaniu działań pracowników opieki zdrowotnej do określonych grup społecznych.

Słowa kluczowe
szczepienia ochronne, wiedza, opinia, ruch antyszczepionkowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.