LOGO
EN

Przeciwciała anty-Anisakis w ludzkiej krwi pępowinowej

Israel Figueiredo Jr1, Mauricio Afonso Vericimo2, Sergio Carmona São Clemente3, Gerlinde Platais Brasil Teixeira2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 310–313
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0036
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Niewiele wiemy na temat wpływu seroreaktywności w kierunku antygenów nicieni pasożytujących na rybach na płód. Cel pracy: Niniejsze badanie miało na celu stwierdzenie, czy seroreaktywność matki w kierunku Anisakis spp. wpływa na rozwój dziecka w trakcie ciąży lub bezpośrednio po urodzeniu. Metody: W powyższym celu przeprowadzono retrospektywne badanie analizujące dane pacjentek objętych opieką dwóch placówek położniczych w Niterói w Brazylii. Uwzględnione w badaniu noworodki zostały wyłonione na podstawie obecności przeciwciał IgG anty-Anisakis w krwi pępowinowej i podzielone na dwie grupy, jako charakteryzujące się seroreaktywnością bądź jej brakiem, na podstawie wyników badania krwi matki. W celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej zmiennych ciągłych posłużono się testem U Manna–Whitneya. W celu przeprowadzenia binarnej regresji logistycznej zastosowano uogólniony model liniowy. Wyniki: Spośród 147 noworodków objętych badaniem 121 dzieci zaklasyfikowano jako niereaktywne, a 26 – jako reaktywne w kierunku anisakiozy. Nie stwierdzono występowania statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem wieku matki (p = 0,193), liczby wizyt w okresie ciąży (p = 0,362), występowania u płodu jednostek klinicznych w okresie prenatalnym (p = 0,980), sposobu rozwiązania (p = 0,193), wieku ciąży w momencie rozwiązania (p = 0,266), masy urodzeniowej (p = 0,294), konieczności resuscytacji po urodzeniu (p = 0,675), pojawienia się problemów zdrowotnych u dziecka w trackie pobytu w szpitalu (p = 0,201) ani też długości pobytu w szpitalu (p = 0,528). Nie stwierdzono również statystycznie istotnej korelacji pomiędzy obecnością przeciwciał klasy IgG w krwi pępowinowej a obecnością surowych ryb w diecie matki (p = 1,000) ani też spożyciem surowych ryb częstszym niż dwa razy w tygodniu (p = 0,729). Wnioski: W badanej przez nas populacji noworodków obecność przeciwciał anty-Anisakis klasy IgG w krwi pępowinowej noworodków urodzonych przez matki charakteryzujące się seroreaktywnością w kierunku nicieni z rodziny Anisakis nie stwarzała zagrożenia i nie miała wpływu na rozwój fizyczny płodu, występowanie u niego jednostek chorobowych w momencie urodzenia ani ich pojawienie się w okresie pobytu w szpitalu po urodzeniu.

Słowa kluczowe
Anisakis spp., krew pępowinowa, ELISA, ryby, noworodki

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.