LOGO
EN

Analiza czynników predysponujących do zwiększonej częstości powikłań i śmiertelności u chorych ze zgorzelą Fourniera

Agnieszka Grabińska1, Adam Daniel Durma2, Anna Celina Durma3, Hubert Burdziak4, Łukasz Michalczyk5, Piotr Piekarczyk6, Anna Grabińska7, Marek Saracyn2, Tomasz Syryło1, Tomasz Ząbkowski1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1)
10.15557/PiMR.2024.0013
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Zgorzel Fourniera to infekcyjna choroba tkanek miękkich okolicy krocza. Główną przyczyną jest bakteryjne zakażenie tkanek, które szybko może doprowadzić do martwicy i ogólnoustrojowego zakażenia. Analiza czynników ryzyka pozwala na oszacowanie potencjalnego przebiegu i powikłań choroby. Materiał i metody: W oparciu o dane grupy 53 chorych na zgorzel Fourniera hospitalizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2010–2022 przeprowadzono analizę najczęściej występujących czynników ryzyka, oceniając ich wpływ na wydłużenie hospitalizacji, skalę nasilenia choroby, wartość parametrów zapalnych, funkcję nerek i śmiertelność. Wyniki: Wykazano, że cukrzyca, zakażenie bakteriami opornymi i wcześniejsze zabiegi urologiczne nie wpływają istotnie na żaden z badanych parametrów. Choroby sercowo-naczyniowe, złe warunki socjalne i choroba nowotworowa istotnie zwiększają ciężkość choroby określaną Skalą Ciężkości Zgorzeli Fourniera (Fournier’s Gangrene Severity Index, FGSI). Choroby sercowo-naczyniowe znamiennie statystycznie pogarszały parametry funkcji nerek, a choroby sercowo-naczyniowe i przewodu pokarmowego istotnie zwiększały śmiertelność w grupie badanej. Czas hospitalizacji w okresie pandemii COVID-19 powodował znamienne zwiększenie wartości parametrów zapalnych. Nie wykazano korelacji między liczbą czynników ryzyka a długością hospitalizacji, natomiast odnotowano dodatnią korelację między czynnikami ryzyka a wartością FGSI. Wnioski: Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi lub przewodu pokarmowego, u których rozpoznano zgorzel Fourniera, powinni zostać poddani baczniejszej obserwacji klinicznej, aby ograniczyć śmiertelność i ryzyko powikłań. Chorzy z większą liczbą czynników ryzyka prezentują cięższy przebieg zakażenia oceniany w FGSI.

Słowa kluczowe
zgorzel Fourniera, śmiertelność, długość hospitalizacji, bakteryjne zakażenie krocza, FGSI

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.