LOGO
EN

Powikłania grypy wśród pacjentów zgłaszających się do poradni lekarza rodzinnego

Aneta Elżbieta Rzepka1, Anna Mania2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 38–44
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0006
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Grypa jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego. Jej przebieg może być powikłany, szczególnie u osób starszych, dzieci oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi. Powikłania najczęściej obejmują: zapalenie płuc, zaostrzenie chorób przewlekłych, zajęcie mięśnia sercowego i zaburzenia neurologiczne. W pracy przeanalizowano częstość i czynniki powikłań grypy u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 631 dorosłych pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni Lekarza Rodzinnego w Gostyniu w Wielkopolsce z powodu infekcji dróg oddechowych w okresie od stycznia 2019 do kwietnia 2020 roku. Spośród nich grypę zdiagnozowano u 90 osób. Źródłami danych były: wywiad z pacjentem, badanie przedmiotowe, wyniki badań dodatkowych oraz kartoteka pacjenta. Rozpoznanie grypy opierało się na przyjętych kryteriach klinicznych, tj. nagłym wystąpieniu gorączki plus co najmniej jeden objaw kliniczny ze strony układu oddechowego plus co najmniej jeden objaw ogólnoustrojowy trwający <72 godzin i potwierdzeniu testem Actim Influenza A&B (Medix Biochemica). Wyniki: Powikłania grypy odnotowano u 13 chorych (14%) wobec 77 przypadków niepowikłanych. Czterech pacjentów wymagało hospitalizacji. Stwierdzono następujące powikłania: wtórne zakażenie bakteryjne dolnych dróg oddechowych (61%), zaostrzenie chorób przewlekłych (31%), zapalenie mięśnia sercowego (8%). W analizie regresji logistycznej asfiksja, świszczący oddech i trzeszczenia były związane z większym ryzykiem powikłania grypy. Wnioski: Powikłany przebieg grypy istotnie częściej występuje u pacjentów z licznymi chorobami współistniejącymi, w tym otyłością, chorobami tarczycy i wątroby. Objawy kliniczne związane z ryzykiem powikłań to asfiksja, świszczący oddech i trzeszczenia.

Słowa kluczowe
grypa, powikłania, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, POChP

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.