LOGO
pl en
Wyniki badania Respi-net w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Do najważniejszych działań, umożliwiających rozpoznanie tego problemu, należy monitorowanie, służące pozyskiwaniu aktualnych danych na temat poziomów i mechanizmów oporności u najważniejszych bakteryjnych patogenów człowieka. Do najczęstszych infekcji u ludzi należą zakażenia dróg oddechowych i dlatego też badania i monitorowanie koncentrują się na wiodących bakteryjnych czynnikach etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych (Streptococcus pneumonice, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis) i ostrego zapalenia gardła (Streptococcus pyogenes). Zakażenia dolnych dróg oddechowych mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością.

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Opłaty za tłumaczenie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” wprowadza odpłatność w wysokości 500 zł + VAT (615 zł brutto) za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.

Pediatr Med Rodz 4/2020 – zapraszamy do lektury numeru

Kontakt z zimnym powietrzem w okresie zimowym może być jedną z przyczyn zaostrzenia dolegliwości wieńcowych – zespołu chorobowego, którym chcielibyśmy zainteresować Czytelników w ostatnim tegorocznym numerze „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej”. Autorzy oryginalnego opracowania, na podstawie własnych badań oraz wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2019 roku, przekazują praktyczne uwagi dotyczące postępowania u pacjenta z bólem w klatce piersiowej, na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)... 

Sarkopenia – czynniki ryzyka, patogeneza, zasady rozpoznawania

Sarkopenia jest niezwiązaną z wiekiem chorobą mięśni, której główny wyznacznik to spadek siły mięśniowej. Bezwzględnie stanowi to zagrożenie dla funkcjonalności osób w wieku podeszłym. Celem tego opracowania jest przedstawienie schematu postępowania F-A-C-S [Find (znajdź przypadek kliniczny) – Assess (oceń) – Confirm (potwierdź) – Severity (oceń stopień zaawansowania)] stosowanego w celu wykrywania, diagnozowania, potwierdzania i określania ciężkości zaawansowania sarkopenii.

Małgorzata Konecka, Lilia Kotkowiak, Iwona Rotter
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 349–354
Analiza przebiegu zakażeń układu moczowego u dzieci do 24. miesiąca życia – 7-letnia obserwacja jednego ośrodka

Zakażenia układu moczowego stanowią u dzieci drugą pod względem częstości chorobę o etiologii bakteryjnej. Obowiązujący obecnie zakres badań diagnostycznych u dzieci po przebyciu zakażenia układu moczowego nadal jest przedmiotem dyskusji. Cel pracy obejmował próbę ustalenia wskazań do wykonania renoscyntygrafii oraz opracowanie modelu opieki nefrologicznej u dzieci do 24. miesiąca życia na podstawie analizy przebiegu zakażeń układu moczowego w tej grupie pacjentów. 

Anna Wachnicka-Bąk, Agata Będzichowska, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 377–381
Analiza obrazu klinicznego infekcji dróg oddechowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Celem niniejszej pracy jest analiza obrazu klinicznego zakażeń dróg oddechowych wśród dorosłych pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego. Analizę przeprowadzono wśród 301 dorosłych pacjentów, którzy zgłosili się do lekarza rodzinnego z powodu infekcji dróg oddechowych. 

Aneta Rzepka, Anna Mania
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 382–388
Przedzawałowa dławica piersiowa – problem częstszy, niż by się mogło wydawać. Rola lekarza rodzinnego według wytycznych ESC 2019

Część pacjentów prezentuje bóle stenokardialne na długo przed wystąpieniem zawału serca. Celem niniejszej pracy była ocena częstości i czasu trwania typowej dławicy piersiowej poprzedzającej zawał serca z uniesieniem odcinka ST. W artykule przedstawiono dodatkowo rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce chorych z podejrzeniem choroby wieńcowej.

Małgorzata Wojciechowska, Lidia Pietrzak, Maciej Zarębiński, Maria Milczarek-Kaźmierczyk, Magdalena Niedziela, Anna Świderska, Aleksandra Woynarowska-Kochanowska, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 389–395
Zespół Kawasakiego u dzieci z regionu Wielkopolski w dobie pierwszej fali pandemii COVID-19

Zespół Kawasakiego stanowi ostry proces chorobowy wywołany przez układowe zapalenie naczyń krwionośnych, który dotyka głównie dzieci poniżej 5. roku życia. W krajach rozwiniętych jest główną przyczyną choroby wieńcowej nabytej w dzieciństwie. Obecnie, w dobie pandemii COVID-19, obserwuje się wzrost częstości występowania zachorowań analogicznych do zespołu Kawasakiego (Kawasaki-like syndrome), najprawdopodobniej związany z zakażeniem SARS-CoV-2. Celem niniejszego badania była analiza częstości występowania i przebiegu zespołu analogicznego do choroby Kawasakiego u dzieci hospitalizowanych na oddziale zakaźnym przeznaczonym do diagnostyki nowego koronawirusa w czasie „pierwszej fali” pandemii COVID-19. 

Katarzyna Mazur-Melewska, Anna Mania, Paweł Małecki, Iwona Klimecka, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Waldemar Bobkowski, Marek Niedziela, Wojciech Służewski, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 396–403
Nowa wieloukładowa choroba zapalna o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2 u 6-letniego chłopca

W grudniu 2019 roku w Chinach odnotowano przypadki zachorowań na nowego odzwierzęcego koronawirusa, które stopniowo przybrały postać pandemii. Początkowo sądzono, że zachorowania u dzieci mają łagodną postać. W kwietniu 2020 roku stwierdzono możliwy związek nowej wieloukładowej choroby zapalnej u dzieci z SARS-CoV-2. W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca, u którego na podstawie danych z wywiadu, badania przedmiotowego, wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz w odniesieniu do dostępnych publikacji autorki rozpoznały retrospektywnie wieloukładową chorobę zapalną o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, Milena Wronecka, Natalia Panasiuk, Karolina Kasiak, Aleksandra Kowalik, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 295–300
Nigdy nie łap na wędkę swojego brata: plastikowy haczyk na ryby w przełyku – opis przypadku

Połknięcie ciała obcego jest powszechną, a w niektórych przypadkach niebezpieczną sytuacją w populacji pediatrycznej. W zależności od rodzaju, wielkości i umiejscowienia ciała obcego u pacjenta mogą wystąpić różne objawy. Celem pracy jest przestawienie przypadku 4-letniego chłopca z zatrzymaniem niecieniującego ciała obcego w przełyku. 

Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir, Wan Nur Anis Wan Draman, Sakinah Mohamad, Suzina Sheikh Ab Hamid, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 422–425
Czy możliwy jest konsensus zasad monitorowania rozwoju fizycznego dzieci?

Jedną z podstawowych metod oceny stanu zdrowia i dobrostanu dziecka jest systematyczna i długofalowa ocena antropometryczna. Nadal jednak panuje w jej zakresie dość duża dowolność praktyk i standardów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na praktykę kliniczną, prowadząc m.in. do opóźnienia diagnozy u dzieci z zaburzeniami wzrastania, zespołami genetycznymi, metabolicznymi czy zaburzeniami karmienia. W pracy omówione zostały zasady wykonywania podstawowych pomiarów: długości i wysokości ciała, masy ciała, obwodów: głowy, klatki piersiowej i ramienia. 

Anna Świąder-Leśniak, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Piotr Dziechciarz
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 268–274
Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku

Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zarówno starzenie się organizmu, jak i nadciśnienie tętnicze wiążą się z postępującą dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, co może być jednym z mechanizmów wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku. Uzyskane wyniki potwierdzają, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym dojrzały wiek wiąże się z przesunięciem równowagi autonomicznej w kierunku aktywności współczulnej, co może się przekładać na dodatkowo wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe.

Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 280–284
Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy – rzadka przyczyna wytrzeszczu oczu u starszych osób

Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy to rzadki i niezwykle agresywny nowotwór przewodu zatokowo-nosowego. Charakteryzuje się szybkim i destrukcyjnym wzrostem. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 71-letniego mężczyzny pochodzenia malajskiego z utrzymującym się od miesiąca, postępującym wytrzeszczem lewego oka, któremu towarzyszyły lewostronne ograniczenie widzenia, okresowe podwójne widzenie oraz brak powonienia. Ostatecznie u pacjenta rozpoznano niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego. Po serii zabiegów radioterapii uzyskano poprawę stanu zdrowia chorego. 

Abdul-Hadi Rosli, Chandran Nadarajan, Baharudin Abdullah, Zunaina Embong, Wan-Hazabbah Wan Hitam
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 334–336
Choroba kociego pazura u 14-letniej dziewczynki – opis przypadku

Choroba kociego pazura jest bakteryjną chorobą odzwierzęcą, wywoływaną najczęściej przez Bartonella henselae. W większości przypadków człowiek ulega zakażeniu po zadrapaniu przez młode koty. Choroba zwykle przebiega w postaci lokalnej limfadenopatii, samoistnie ustępującej w ciągu 8–12 tygodni. Sytuacja epidemiologiczna bartonelozy w Polsce jest zróżnicowana. Według ostatnich meldunków epidemiologicznych w 2008 roku zgłoszono 36 przypadków zachorowań, z których 75% wymagało hospitalizacji. Obraz choroby kociego pazura jest często niespecyficzny, co wymaga wykonania szerokiego panelu badań niezbędnych do wykluczenia innych chorób, którym może towarzyszyć miejscowa limfadenopatia. Choroba ma przeważnie przebieg łagodny i samoograniczający, jednak w niektórych przypadkach istnieje konieczność włączenia antybiotykoterapii. Opisywany przypadek pokazuje istotną rolę prawidłowo przeprowadzonego wywiadu medycznego, pozwalającego na trafne i szybkie ustalenie rozpoznania wstępnego.

Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Wawrzyniak, Agnieszka Gościńska, Izabela Paszkowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 316–319

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.