LOGO
EN

Rola czynnika wzrostu fibroblastów-2 w rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała

Przemysław Kiciński1, Beata Małachowska2, Krystyna Wyka3, Ewa Gulczyńska4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19: 404–409
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0062
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Czynnik wzrostu fibroblastów-2 (fibroblast growth factor-2, FGF-2) pełni ważną funkcję zarówno w procesach naprawy, jak i podczas tworzenia naczyń krwionośnych. Celem badania była ocena zależności pomiędzy stężeniem FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia a ryzykiem rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 103 noworodki urodzone przed 32. tygodniem ciąży z masą ciała ≤1500 g. Oznaczenie stężenia FGF-2 w surowicy wykonano u wszystkich noworodków w pierwszej i siódmej dobie życia. Wyniki: Analizując dynamikę zmiany stężenia FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia, obserwowano istotną statystycznie dodatnią korelację dla urodzeniowej masy ciała (R = 0,20, p = 0,0423). Z kolei nie stwierdzono istotnego statystycznie związku w dynamice zmiany stężenia FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia a wiekiem ciążowym (R = 0,06, p = 0,5146). Noworodki z dysplazją oskrzelowo-płucną miały istotnie statystycznie niższy wiek ciążowy (p < 0,0001) oraz urodzeniową masę ciała (p < 0,0001) niż dzieci bez dysplazji. Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy dynamiką zmiany w poziomie FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia a ryzykiem rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej dla definicji dysplazji w 28. dobie życia (p = 0,5330) i dla definicji stosowania suplementacji tlenem i/lub wentylacji dodatnim ciśnieniem w 36. tygodniu wieku postkoncepcyjnego (p = 0,7914). Wnioski: W przeprowadzonym badaniu nie znaleziono związku pomiędzy stężeniem FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia a ryzykiem rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży z masą ciała ≤1500 g. Jednakże w badanej grupie stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy dynamiką zmiany stężenia FGF-2 w surowicy w pierwszym tygodniu życia a urodzeniową masą ciała. W naszym badaniu wiek ciążowy i urodzeniowa masa ciała są jednymi z głównych czynników rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej.

Słowa kluczowe
czynniki ryzyka, dysplazja oskrzelowo-płucna, rozwój płuc, czynnik wzrostu fibroblastów-2

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.