LOGO
EN

Wpływ zanieczyszczeń środowiska – pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, ozonu i dwutlenku azotu na rozwój astmy i alergii u dzieci w wieku przedszkolnym

Monika Bobrowska-Korzeniowska1, Joanna Jerzyńska1, Daniela Podlecka1, Kinga Polańska2, Mikołaj Gwardys3, Małgorzata Paciorek4, Włodzimierz Stelmach5

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 195–206
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0035
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Badanie miało na celu ocenę wpływu zanieczyszczeń powietrza PM2,5, PM10, dwutlenku azotu (NO2) oraz ozonu (O3) na rozwój astmy i alergii u dzieci. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 284 dzieci w wieku 5 lat. Kwestionariusze zostały wypełnione przez opiekunów. W przypadku każdego dziecka wizyta obejmowała wykonanie punktowych testów skórnych oraz wydanie plecaka z aspiratorem GilAir Plus Basic do 24-godzinnego pomiaru zanieczyszczenia powietrza (PM2,5 i PM10). Próbki pyłu zebrane przez osobiste aspiratory przeanalizowano w laboratorium. Zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania oceniano przez 5 lat, korzystając z systemu modelowania CALMET/CALPUFF. Wyniki: W grupie dzieci z alergią w porównaniu z dziećmi bez alergii zaobserwowano znacząco wyższe stężenia PM2,5 (mierzone przez aspiratory osobiste), 2015 PM2,5 [μg/m3] i 2015 PM10 [μg/m3]. Analizowane grupy różniły się pod względem stężeń ozonu 2018 i ozonu 2019. W analizie wieloczynnikowej bierne palenie tytoniu zwiększało ryzyko alergii trzykrotnie, iloraz szans (odds ratio, OR) wynosił 2,76, 95-procentowy przedział ufności (95% confidence interval, 95% CI): 1,21–6,53, p = 0,017. Spośród czynników zanieczyszczających ryzyko alergii zwiększał najsilniej 2017 PM10 [μg/m3]. Dwukrotne zwiększenie stężenia PM10 skutkowało 14-procentowym zwiększeniem ryzyka alergii, OR = 1,14, 95% CI: 1,02–1,28, p = 0,021. Ozon 2017 zwiększał prawdopodobieństwo astmy – zwiększenie jego stężenia o jedną jednostkę skutkowało o 41% wyższym ryzykiem, OR = 1,41, 95% CI: 1,02–2,04, p = 0,049. Wnioski: Obserwacje autorów sugerują, że zanieczyszczenia mogą wpływać na alergię i astmę dopiero po przekroczeniu dozwolonych stężeń. Narażenie na PM2,5, PM10 i ozon wydaje się zwiększać ogólne ryzyko alergii i astmy. Palenie bierne miało najsilniejszy związek ze wzrostem ryzyka rozwoju alergii.

Słowa kluczowe
dzieci, astma, ekspozycja środowiskowa, choroby alergiczne, zanieczyszczenia powietrza

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.