LOGO
EN

Tak podobne, a tak różne: podobieństwo obrazu gruźlicy nosogardzieli i raka nosogardła

Bao Ling Wong1,2, Irfan Mohamad1, Shashi Gopalan Marimuthu2, Muhammad Nasri Abu Bakar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 251–254
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0043
PlumX metrics:
Streszczenie

Gruźlica nosogardzieli jest rzadką postacią gruźlicy, nawet na obszarach endemicznych choroby. Może występować pierwotnie lub wtórnie do gruźlicy płucnej albo układowej. Chociaż gruźlica jamy nosowo-gardłowej odpowiada za mniej niż 1% wszystkich przypadków gruźlicy, w ostatnim czasie odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych przypadków. Z uwagi na zróżnicowanie objawów gruźlica w obrębie jamy nosowo-gardłowej stanowi wyzwanie diagnostyczne, ponieważ często naśladuje inne schorzenia. W niniejszej pracy przedstawiamy doświadczenia własne związane z diagnostyką i leczeniem trzech przypadków rzadkiej pierwotnej gruźlicy nosogardzieli o różnej etiologii. Opisujemy objawy kliniczne, endoskopowe i radiologiczne, w przypadku których zasadne jest uwzględnianie tej postaci gruźlicy w diagnostyce różnicowej. Wskazujemy, że w procesie diagnostycznym przydatna jest biopsja jamy nosowo-gardłowej. Przedstawieni w pracy pacjenci dobrze zareagowali na chemioterapię przeciwgruźliczą. Zmienność obrazu choroby dowodzi, że w procesie diagnostycznym ważne jest zachowanie szczególnej czujności klinicznej. Takie podejście umożliwia sprawne stawianie diagnozy i wdrażanie prawidłowego leczenia.

Słowa kluczowe
gruźlica, radioterapia, nosogardziel, rak nosogardła

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.