LOGO
EN

Poziom wiedzy kobiet w ciąży na temat przyczyn i profilaktyki próchnicy zębów na podstawie autorskiego oryginalnego badania ankietowego z roku 2022 – omówienie i porównanie z wynikami badania ankietowego z 2015 roku

Aleksandra Wioletta Mastej1, Natalia Gołuchowska2, Piotr Rzepniewski2, Tymon Zatorski3, Artur Nowak4, Anna Rudnik5, Oliver Jendro6

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 155–158
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie: Schorzenia jamy ustnej występujące u matki w trakcie ciąży mają niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka. Wysoki poziom bakterii kariogennych w jamie ustnej matki może znacznie zwiększyć ryzyko rozwoju próchnicy zębów u potomstwa. Istnieje dodatnia korelacja między zwiększoną ilością płytki nazębnej a przedwczesnym porodem i niską masą urodzeniową. Cel i metodyka: Celem pracy jest omówienie poziomu wiedzy kobiet w ciąży na temat przyczyn i profilaktyki próchnicy zębów na podstawie wyników autorskiego oryginalnego badania ankietowego z 2022 roku oraz porównanie wyników z badaniem przeprowadzonym w 2015 roku pod afiliacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Świadomość kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa”. Na podstawie obu badań dokonano analizy statystycznej korelacji rang Spearmana (p < 0,05). Dodatkowo podczas przygotowywania pracy wykorzystano materiały z bazy PubMed i aktualną literaturę. Opis stanu wiedzy badanych: W obu badaniach analiza wykazała dodatnią korelację między stanem wiedzy a wykształceniem ankietowanych. W grupie z 2015 roku jedynie 10% przyszłych matek wiedziało, kiedy powinna się odbyć pierwsza wizyta u stomatologa, w grupie z 2022 roku było to już 51,9%. Wzrost poziomu wiedzy widoczny jest również w odpowiedziach na pytania o sposoby pielęgnacji jamy ustnej przed pojawieniem się zębów. Podsumowanie: Poziom wiedzy kobiet w ciąży na temat przyczyn i profilaktyki próchnicy wzrósł w porównaniu z poprzednimi latami i może zostać oceniony jako wysoki, jednak niezbędna jest dalsza edukacja.

Słowa kluczowe
próchnica, kobiety ciężarne, profilaktyka pierwotna, stomatologia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.