LOGO
EN

Ocena podstawowych parametrów immunologicznych u dzieci ze stanami napadowymi w przebiegu ostrej infekcji

Grażyna Bugaj1, Anna Mania1, Agnieszka Górna2, Karol Lubarski1, Katarzyna Mazur-Melewska1, Magdalena Figlerowicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 207–215
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0036
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Celem pracy była ocena podstawowych parametrów immunologicznych u dzieci ze stanami napadowymi w przebiegu ostrej infekcji. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w okresie od 19 stycznia 2017 do 5 grudnia 2020 roku w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w Poznaniu. Badaniem objęto 121 pacjentów w wieku 5–188 miesięcy: 64 z drgawkami gorączkowymi i 11 z padaczką uogólnioną. Grupę kontrolną stanowiło 46 pacjentów z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, intelektualnym, całościowymi zaburzeniami rozwoju i deficytami neurologicznymi. Analizowano morfologię krwi obwodowej z rozmazem krwinek białych, wskaźniki reakcji zapalnej, stężenia immunoglobulin – IgG, IgA, IgM i etiologię infekcji. Parametry zbadano przy użyciu standardowych metod laboratoryjnych. Wyniki: W grupie drgawek gorączkowych wykazano niższe stężenie IgG, a w grupie drgawek gorączkowych prostych niższe stężenie IgA w porównaniu z pacjentami po napadzie padaczkowym. U pacjentów z pierwszorazowymi napadami drgawek gorączkowych prostych wykazano niższe stężenie IgG w porównaniu z grupą kontrolną. U pacjentów z padaczką uogólnioną i zakażeniem ludzkim wirusem herpes typu 6 (HHV-6) odnotowano niższe stężenie IgG w porównaniu z pacjentami niezakażonymi. U pacjentów z pierwszorazowymi napadami drgawek gorączkowych złożonych stwierdzono najniższą liczbę limfocytów w odniesieniu do grupy kontrolnej. Najniższą liczbę neutrofili i leukocytów wykazano u pacjentów zakażonych HHV-6 z drgawkami gorączkowymi prostymi w odniesieniu do pacjentów niezakażonych. Wnioski: Monitorowanie podstawowych parametrów hematologicznych i stężeń immunoglobulin jest przydatne w diagnostyce stanów napadowych u dzieci. Testy przesiewowe umożliwiają wstępną ocenę ilościową odpowiedzi humoralnej, komórkowej i upośledzenia fagocytozy.

Słowa kluczowe
infekcja, drgawki gorączkowe, parametry immunologiczne, HHV-6, padaczka uogólniona

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.