LOGO
EN

Charakterystyka manifestacji klinicznej alergii w korelacji ze składnikami sIgE mleka krowiego u dzieci – doniesienia wstępne

Agnieszka Rustecka1, Agnieszka Lipińska-Opałka1, Agata Tomaszewska1, Agnieszka Edyta Synowiec2, Maria Paryż1, Agata Będzichowska1, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 181–187
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0033
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Mleko krowie jest jednym z pierwszych pokarmów w życiu człowieka. Stanowi również jedną z najczęstszych przyczyn alergii pokarmowych u niemowląt i małych dzieci oraz anafilaksji u dzieci. Standardem w diagnostyce alergii IgE-zależnej jest udokumentowanie obecności swoistych przeciwciał IgE. Dzięki diagnostyce komponentowej możliwe jest dokładne określenie stężenia przeciwciał specyficznych dla poszczególnych białek mleka krowiego. Celem pracy było określenie zależności między przeciwciałami IgE swoistymi dla składników mleka krowiego a rodzajem klinicznej manifestacji alergii. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 18 dzieci z udokumentowaną IgE-zależną alergią na białko mleka krowiego. Od każdego z pacjentów pobrano 2 ml krwi do diagnostyki komponentowej za pomocą testu ALEX. Wyniki: Przeciwciałami najczęściej stwierdzanymi u dzieci z alergią na białka mleka krowiego były przeciwciała przeciwko kazeinie (Bos d 8). Nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności między objawami klinicznymi a stężeniami poszczególnych składników. Zaobserwowano statystycznie istotną zależność między stężeniem α-laktoalbuminy (Bos d 4) a czasem trwania objawów klinicznych alergii na białko mleka krowiego. Wnioski: Wyniki badania własnego wskazują, że najczęściej występującym składnikiem białka mleka krowiego jest kazeina (Bos d 8). Związek między uczuleniem na inne składniki białka mleka krowiego a objawami klinicznymi alergii wymaga dalszych badań, które są obecnie prowadzone.

Słowa kluczowe
anafilaksja, przeciwciała IgE swoiste, alergia na białko mleka krowiego, atopowe zapalenie skóry, diagnostyka komponentow

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.