LOGO
EN

Nietypowy przypadek ropnia okołomigdałkowego

Muhammad Harith Mohamed Rouse1,2, Che Yusfarina Che Yusop2, Rian Asmeida Farha Ahmad Rejab2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 281–284
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0043
PlumX metrics:
Streszczenie

Ropień okołomigdałkowy powstaje w wyniku gromadzenia się treści ropnej w okolicy między torebką otaczającą migdałek podniebienny a mięśniem zwieraczem górnym gardła. Większość pacjentów z ropniem okołomigdałkowym wraca do zdrowia bez powikłań po wykonaniu drenażu wewnątrzustnego i leczeniu antybiotykami. Jednak u niektórych osób z upośledzoną odpornością może dochodzić do pogorszenia stanu w miarę rozprzestrzeniania się zakażenia w obrębie przestrzeni głębokich szyi lub błony śluzowej górnych dróg oddechowych. W pracy przedstawiamy przypadek 48-letniego pacjenta bez upośledzenia odporności, u którego rozwinął się ropień okołomigdałkowy: pierwotnie w obrębie przestrzeni przygardłowej i zagardłowej, a następnie wtórnie ‒ i nietypowo ‒ w przestrzeni żwacza, okolicy podżuchwowej i przedniej części szyi. Przeprowadzono drenaż ropnia z dostępu wewnątrz- i zewnątrzustnego. Po zabiegu drenażu i zastosowaniu antybiotykoterapii pacjent w pełni powrócił do zdrowia.

Słowa kluczowe
ropień okołomigdałkowy, przestrzeń żwacza, zakażenie jamy ustnej i gardła, zakażenie przestrzeni głębokich szyi

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.