LOGO
EN

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u dzieci i młodzieży: metaanaliza

Olesya Horlenko, Olga Pushkarenko

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 219–227
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0032
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby występującą u dzieci i młodzieży. Wykazuje związek z szeregiem czynników ryzyka, m.in. otyłością, zespołem metabolicznym, siedzącym trybem życia itp. Celem niniejszej pracy jest przegląd najnowszych danych dotyczących częstości występowania i możliwości leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u dzieci i młodzieży. Materiały i metody: Na potrzeby metaanalizy autorki przeprowadziły kompleksowy systematyczny przegląd piśmiennictwa, m.in. przeszukując bazę danych PubMed pod kątem badań powiązanych tematycznie z metaanalizą, opublikowanych w okresie do września 2021 roku. Opracowano dokładny proces selekcji, aby wybrać badania kwalifikujące się do dalszej analizy. Wyniki: Badania dotyczące chorobowości uwzględnione w metaanalizie obejmowały łącznie 27 241 dzieci i nastolatków. Zbiorcza średnia częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby wyniosła 22,64%. Stwierdzono znaczny stopień niejednorodności (I2 = 43%) oraz znamienną różnicę (p < 0,00001) w częstości występowania choroby wśród dzieci i młodzieży w poszczególnych badaniach. Wyniki wykazały również większą częstość występowania u młodzieży niż u dzieci. Najczęściej stosowaną metodą szacowania chorobowości w badaniach włączonych do metaanalizy było stężenie aminotransferazy alaninowej. W poszczególnych badaniach przyjęto różne strategie leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u dzieci/ młodzieży, a jako miary wyników leczenia wykorzystywano zmiany wskaźnika masy ciała oraz stężenia aminotransferaz (aminotransferazy alaninowej/asparaginianowej). Wśród badań uwzględnionych w metaanalizie odnotowano statystycznie nieznamienną różnicę w wartościach wskaźnika masy ciała (p = 0,02). Z kolei zbiorczy efekt aminotransferazy alaninowej szacowany przy pomocy modelu losowego wyniósł 13,52 (7,28, 19,76). Po leczeniu obserwowano znamienną różnicę w wartościach zbiorczych stężeń aminotransferazy alaninowej (p < 0,00001). Wnioski: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest często odnotowywana wśród dzieci i młodzieży. Zmiana stylu życia i inne dostępne metody leczenia mogą w istotny sposób przyczyniać się do zmniejszenia częstości występowania tego schorzenia w tej populacji.

Słowa kluczowe
niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, otyłość, zespół metaboliczny, dzieci, młodzież, metaanaliza

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.