LOGO
EN

Naczyniak wewnątrzmięśniowy u dziecka

Izzah Akashah1, Jeyasakthy Saniasiaya2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 98–101
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0014
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: Przedstawienie problemu diagnostycznego związanego z rozpoznaniem naczyniaka wewnątrzmięśniowego mięśnia żwacza u dziecka. Naczyniak wewnątrzmięśniowy jest nietypowym rodzajem naczyniaka i często zostaje przeoczony lub błędnie rozpoznany przez pracowników służby zdrowia. Opis przypadku: W pracy omówiono złożony przypadek 9-letniej dziewczynki skierowanej na oddział otorynolaryngologii z powodu jednostronnego obrzęku okolicy przedusznej, początkowo leczonego jako zapalenie ślinianki przyusznej, a ostatecznie zdiagnozowanego – na podstawie badania obrazowego i wyniku biopsji – jako naczyniak wewnątrzmięśniowy mięśnia żwacza. W ciągu niemal roku poprzedzającego ustalenie rozpoznania pacjentka przeszła kilka kursów antybiotykoterapii i aspirację cienkoigłową, w której uzyskano niejednoznaczne wyniki. Wnioski: Autorzy pracy pragną zwrócić uwagę na wczesne przeprowadzenie diagnostyki obrazowej i biopsji pod kontrolą badania obrazowego, zwłaszcza u dzieci, w celu uniknięcia opóźnień w diagnostyce i szybkiego wdrożenia leczenia.

Słowa kluczowe
naczyniak, mięsień żwacz, dzieci, łagodny guz naczyniowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.