LOGO
EN

Wpływ picia alkoholu na zdrowie kobiet w ciąży i ich dzieci – przegląd badań

Marta Dulęba1, Małgorzata Chądzyńska2, Barbara Kozakiewicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 203–210
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0031
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie: Alkohol należy do najsilniejszych używek o działaniu teratogennym. Od lat 60. ubiegłego stulecia prowadzone są akcje informujące o jego szkodliwości oraz propagujące rezygnację z picia, zwłaszcza przez kobiety w ciąży. Cele pracy obejmują dokonanie przeglądu piśmiennictwa poświęconego badaniom nad spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży i poznanie ich wiedzy na temat szkodliwego wpływu etanolu na ich zdrowie, a także zdrowie ich jeszcze nienarodzonych dzieci. Artykuł zawiera również ocenę akcji społecznych poświęconych informowaniu tej grupy kobiet o szkodliwości picia. Opis stanu wiedzy: Przeprowadzony przegląd jednoznacznie potwierdził dane o szkodliwym wpływie alkoholu na powstawanie stygmatyzujących dzieci zmian morfologicznych i behawioralnych, które nie zawsze są dostrzegalne już od chwili narodzin, często przyjmując postać charakterystyczną dla alkoholowego zespołu płodowego dopiero u dzieci w wieku szkolnym. Wyniki badań molekularnych i psychologicznych nasuwają pytanie, czy należy tworzyć dopuszczalne granice zawartości alkoholu we krwi u kobiet w ciąży. Toksyczne efekty działania alkoholu i jego metabolitów są zależne nie tylko od spożywanych ilości, lecz także od kondycji organizmu, sposobu picia oraz wieku. Podsumowanie: Badania obejmujące swoim zasięgiem 11 krajów Europy wykazały, że w czasie ciąży alkohol piją coraz chętniej zwłaszcza kobiety lepiej wykształcone, o wyższych dochodach i z większych miast. Dlatego akcje informacyjne, które podkreślają szkodliwość tzw. ryzykownego picia alkoholu przez ciężarne, powinny być kierowane przede wszystkim do tej grupy kobiet.

Słowa kluczowe
alkohol, FAS, ciąża

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.