LOGO
EN

Wieloczynnikowa etiologia nawracających infekcji układu oddechowego u dzieci

Magdalena Kleszyk1, Elżbieta Mizgała-Izworska2, Anna Góra1, Maciej Przybył1, Edyta Machura1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 227–233
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0035
PlumX metrics:
Streszczenie

Nawracające infekcje układu oddechowego u dzieci są częstym problemem zdrowotnym. Narażenie na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz współistnienie chorób przewlekłych rzutują na ciężkość i częstość infekcji. Nieskuteczne leczenie ambulatoryjne jest wskazaniem do pogłębionej diagnostyki. Celem pracy było ustalenie przyczyny nawracających infekcji dróg oddechowych u dzieci. Grupę badaną stanowiło 130 dzieci w wieku 3–17 lat skierowanych do diagnostyki w celu ustalenia przyczyny nawrotowych infekcji układu oddechowego. Za kryterium kwalifikacji do grupy badanej przyjęto występowanie minimum 8 infekcji dróg oddechowych w roku u dzieci do 6. roku życia i minimum 5 infekcji w roku u dzieci w wieku 7–17 lat. Dokonano podziału badanych na podgrupy wiekowe: 3–5 lat (n = 60), 6–9 lat (n = 35), 10–13 lat (n = 11), 14–17 lat (n = 24). Na podstawie badań kwestionariuszowych analizowano obecność potencjalnych czynników ryzyka nawrotowych infekcji oraz przeprowadzono diagnostykę w celu wykluczenia alergii, schorzeń laryngologicznych i refluksu żołądkowo-przełykowego. Wybrane parametry laboratoryjne (morfologia krwi, stężenie witaminy D, stężenie immunoglobulin) porównano z wartościami uzyskanymi u 86 dzieci zdrowych z grupy kontrolnej. U większości dzieci istniały czynniki ryzyka nawrotowych infekcji układu oddechowego. Przerost migdałka gardłowego rozpoznano u 44,6%, astmę u 36,9%, niedobór witaminy D u 30,7%, refluks żołądkowo-przełykowy u 16,2%, a niedobór odporności u 9,2% dzieci. Wielochorobowość dotyczyła 34,6% badanych. W grupie badanej stwierdzono wyższe stężenie witaminy D [grupa badana: 25,6 ng/ml (25. percentyl = 17; 75. percentyl = 33,3), grupa kontrolna: 22,84 ng/ml (25. percentyl = 16,3; 75. percentyl = 28,7); p < 0,044] oraz wyższe wartości leukocytów [grupa badana: 7,5 tys./μl (25. percentyl = 5,9; 75. percentyl = 9,1), grupa kontrolna: 6,4 tys./μl (25. percentyl = 5,3; 75. percentyl = 7,7); p < 0,02]. Wyniki potwierdzają, że dzieci z nawrotowymi infekcjami układu oddechowego to heterogenna grupa pacjentów. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci najmłodsze (n = 60). U większości dzieci początek objawów powiązany był z rozpoczęciem uczęszczania do żłobka/przedszkola lub szkoły. U 1/3 dzieci stwierdzono współistnienie kilku chorób predysponujących do nawrotowych objawów ze strony układu oddechowego.

Słowa kluczowe
dziecko, infekcje układu oddechowego, rozpoznanie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.