LOGO
EN

Proliferacyjne zapalenie powięzi jako przyczyna ogromnego, zakażonego polipa choanalnego u 7-letniej dziewczynki

Reuben Abraham Thomas1, Ngui Ling Xiu2, Shashi Gopalan3, Salina Husain4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 180–182
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0029
PlumX metrics:
Streszczenie

Polipy choanalne są sporadycznie spotykane w praktyce laryngologicznej i większość z nich przebiega z postępującą jednostronną niedrożnością jamy nosowej. W pracy przedstawiono przypadek dziecka ze szczególną postacią zakażonego polipa choanalnego, u którego wystąpiły objawy blokady albo niedrożności przewodu nosowego. Ostry przebieg schorzenia mógł być spowodowany obecnością szypuły polipa, która sprzyja proliferacyjnemu zapaleniu powięzi. Szypułę, która przylegała do przyśrodkowej ściany zatoki szczękowej i przedniej części polipa, usunięto z donosowego dostępu endoskopowego. Po zabiegu pacjentkę wypisano do domu. W badaniu kontrolnym przeprowadzonym po dwóch latach nie stwierdzono oznak nawrotu.

Słowa kluczowe
proliferacyjne zapalenie powięzi, polip choanalny, rynologia dziecięca, zmiana rzekomomięsakowa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.