LOGO
EN

Etiologia drgawek gorączkowych – problem nie w pełni poznany

Ewa Grzywna-Rozenek, Małgorzata Barć-Czarnecka, Edyta Machura

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 100–104
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0016
PlumX metrics:
Streszczenie

Drgawki gorączkowe to napady drgawek występujące w trakcie chorób przebiegających z gorączką, przy braku infekcji ośrodkowego układu nerwowego lub innych dających się określić przyczyn napadu, u dzieci, które nie miały wcześniejszych napadów niezwiązanych z gorączką. Mimo że zaburzenie nie jest rzadkie i dotyczy około 2–5% dzieci w wieku od 3. miesiąca do 5. roku życia, jego patomechanizm nadal nie został w pełni wyjaśniony. Pod uwagę bierze się między innymi niedojrzałość układu nerwowego, uwarunkowania środowiskowe, genetyczne i immunologiczne. Wśród przyczyn infekcji gorączkowych, którym towarzyszą drgawki gorączkowe, dominują infekcje wirusowe, natomiast ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych po szczepieniu jest niewielkie i może się wiązać z predyspozycją genetyczną dziecka. Wśród przyczyn mogących je promować uwzględnia się niedobory pierwiastków śladowych, w tym cynku i żelaza. Jedynie pojedyncze badania odnosiły się do związku drgawek gorączkowych ze stężeniem witaminy D. Istotną rolę, przynajmniej w części przypadków, wydają się odgrywać uwarunkowania genetyczne. W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na możliwy udział czynników immunologicznych, w tym cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych. Dotychczasowe badania dotyczące etiologii drgawek gorączkowych potwierdzają ich wieloczynnikowy charakter i wskazują na ich heterogenność w obrębie tej grupy pacjentów. Dalsze badania mogą nie tylko przyczynić się do lepszego poznania mechanizmów związanych z patogenezą drgawek gorączkowych, ale również wskazać kierunek działań mogących wpłynąć na zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia i/lub nawrotu.

Słowa kluczowe
drgawki gorączkowe, cytokiny, witamina D, szczepienia, koronawirus

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.