LOGO
EN

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych u dzieci – zmienność sezonowa i problemy diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych z lat 2017–2018

Kamila Cywińska1, Aleksandra Derwich2, Magdalena Figlerowicz1, Katarzyna Mazur-Melewska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 148–154
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0024
PlumX metrics:
Streszczenie

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest najczęstszą infekcyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zapadalność w Polsce, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, wynosi 6–8 przypadków na 100 tys./rok, przy czym największa jest u dzieci do 4 lat. Cel pracy: Szczegółowa analiza zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem etiologii, przebiegu oraz wyników badań laboratoryjnych. Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto 59 dzieci w wieku od 2,5 miesiąca do 17 lat, u których na podstawie przeprowadzonej diagnostyki klinicznej rozpoznano aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wyniki: W okresie od maja do października 2018 roku hospitalizowano 44 dzieci w wieku 7,99 ± 3,93 roku z rozpoznaniem nieropnego (aseptycznego) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. U 9 (20,5%) pacjentów stwierdzono neuroinfekcję o etiologii enterowirusowej, u 8 (18,2%) Borrelia burgdorferi, u 5 (11,3%) EBV, a u 2 (4,5%) HHV-7. U 20 dzieci (45,5%) nie udało się ustalić przyczyny zakażenia. Najdłuższa hospitalizacja wiązała się z neuroboreliozą. W 2017 roku, w analogicznych miesiącach, w Klinice hospitalizowano 15 pacjentów z omawianym rozpoznaniem. Etiologia przedstawiała się następująco: nieokreślona – 9 pacjentów (60%), enterowirusowa – 2 (13%), EBV – 2 (13%), Parvovirus B19 – 1 (7%) i VZV – 1 (7%). Wnioski: W 2018 roku odnotowano 3-krotnie wyższą liczbę hospitalizacji związanych z aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2017, z utrzymującą się przewagą zachorowań chłopców. Dominowała etiologia nieokreślona. Wśród ustalonych przyczyn najczęstszą były enterowirusy. W 2018 roku, w przeciwieństwie do roku 2017, odnotowano przypadki hospitalizacji związanych z neuroboreliozą. Za jedną z przyczyn niedostatecznej identyfikacji patogenów neurotropowych uznano niepełne wykorzystanie metody łańcuchowej reakcji polimerazy przy ich identyfikacji. Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego nie stanowiło elementu różnicującego etiologię aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Słowa kluczowe
aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, neuroborelioza, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.