LOGO
EN

Przedzawałowa dławica piersiowa – problem częstszy, niż by się mogło wydawać. Rola lekarza rodzinnego według wytycznych ESC 2019

Małgorzata Wojciechowska1,2, Lidia Pietrzak2, Maciej Zarębiński2, Maria Milczarek-Kaźmierczyk1, Magdalena Niedziela1, Anna Świderska3, Aleksandra Woynarowska-Kochanowska4, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 389–395
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0070
PlumX metrics:
Streszczenie

Założenia i cel pracy: Część pacjentów prezentuje bóle stenokardialne na długo przed wystąpieniem zawału serca. Celem niniejszej pracy była ocena częstości i czasu trwania typowej dławicy piersiowej poprzedzającej zawał serca z uniesieniem odcinka ST. W artykule przedstawiono dodatkowo rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce chorych z podejrzeniem choroby wieńcowej. Materiał i metoda: Do badania włączono 120 pacjentów bez wcześniejszej diagnozy choroby wieńcowej, przyjętych na oddział kardiologii inwazyjnej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST. U wszystkich oceniono objawy poprzedzające zawał serca, czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz oszacowano prawdopodobieństwo choroby przed testem. Wyniki: Spośród 120 pacjentów 43 (35,8%) osoby prezentowały typowe dolegliwości dławicowe poprzedzające zawał serca. Mediana czasu trwania objawów wynosiła 45 dni (min. 4, maks. 2190 dni!), a dolegliwości nawracające od ≥2 tygodni obecne były u 35 pacjentów. Szacowane prawdopodobieństwo choroby wieńcowej przed testem wynosiło >15% u 40 (93%) pacjentów, a czynniki ryzyka choroby wieńcowej były powszechne. Wnioski: Typowa dławica wysiłkowa poprzedzająca zawał serca występowała u ponad 35% pacjentów, u niektórych przez wiele miesięcy. Prawie u wszystkich szacowane prawdopodobieństwo choroby wieńcowej wynosiło >15%. Na podstawie zgromadzonych danych autorzy wnioskują, że istnieje potrzeba szeroko pojętej edukacji w zakresie typowych objawów dławicowych. Ich prawidłowa ocena dokonana przez lekarzy i pacjentów może znacząco zmniejszyć zapadalność na zawał serca, a w konsekwencji ograniczyć występowanie niewydolności serca oraz zmniejszyć śmiertelność u pacjentów z chorobą wieńcową.

Słowa kluczowe
przewlekłe zespoły wieńcowe, dławica piersiowa, zawał serca

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.