LOGO
EN

Wpływ stężenia bilirubiny u noworodków na aktywność spontaniczną ocenianą metodą Prechtla

Jolanta Witanowska1, Beata Jarecka2, Monika Bugdol3, Alicja Affanasowicz4, Daniel Ledwoń3, Małgorzata Matyja4, Iwona Doroniewicz4, Joanna Wojcieszczyk-Bacia5, Andrzej Myśliwiec4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 260–265
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0038
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Żółtaczka noworodków charakteryzuje się żółtym zabarwieniem skóry, błon śluzowych oraz twardówki oka, wynikającym z gromadzenia się bilirubiny w organizmie. Wytwarzana w znacznym nadmiarze bilirubina może się gromadzić w ośrodkowym układzie nerwowym, powodując kernicterus (encefalopatię bilirubinową). Rozpoznanie żółtaczki wyłącznie na podstawie wzrokowej oceny stopnia zażółcenia powłok skórnych i twardówki oraz ilości oddawanego moczu nie jest metodą miarodajną. Nawet ocena dokonywana przez doświadczonych obserwatorów nie koreluje z rzeczywistymi pomiarami stężenia bilirubiny w surowicy krwi. Dlatego podjęto badania, aby sprawdzić, czy istnieją inne parametry, które mogą być miarodajne w ocenie żółtaczki noworodków podczas obserwacji dziecka. Celem badań była analiza wpływu stężenia bilirubiny na aktywność ruchową badanych noworodków w zakresie jakości wzorców motorycznych ocenianych metodą Prechtla. Materiał i metody: Postępowanie badawcze przebiegało wieloetapowo i obejmowało analizę retrospektywną dokumentacji medycznej noworodków, przezskórny pomiar stężenia bilirubiny oraz analizę aktywności noworodków przeprowadzoną na podstawie nagrań wideo. Jakościowej oceny aktywności spontanicznej noworodka dokonano z wykorzystaniem oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla. Procedura badawcza przebiegała w 2 etapach. Pierwszy etap polegał na kwalifikacji do badań noworodków, które były w dobrym stanie ogólnym. Według tych kryteriów do rejestracji wideo włączono 125 dzieci. Drugi etap kwalifikacji do badań nastąpił po wykonaniu rejestracji wideo. Do dalszych badań nie włączono noworodków z krótkotrwałymi okresami czuwania, wydłużonym okresem płaczu oraz ułożonych na boku. Ostatecznie do badań włączono 52 noworodki. Wszystkie noworodki zostały poddane diagnostyce metodą Prechtla w celu ustalenia wpływu wartości stężenia bilirubiny na ich aktywność ruchową. Wnioski: Stężenie bilirubiny w przebiegu żółtaczki fizjologicznej w badanej grupie noworodków nie miało wpływu na jakość repertuaru ruchowego, dlatego należy przeprowadzić dalsze badania w tym zakresie.

Słowa kluczowe
noworodek, żółtaczka fizjologiczna, aktywność ruchowa, diagnostyka neurorozwojowa niemowląt

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.