LOGO
pl en

Specyfika zmian w układzie krążenia w przebiegu sepsy u noworodków

Natalia Kretsu, Olena Koloskova, Tetiana Bilous

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 157–162
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0023
Streszczenie

Wczesna diagnostyka zaburzeń układu krążenia u noworodków z sepsą przy wykorzystaniu dostępnych metod badań ma istotne znaczenie dziś i można przyjąć, że będzie tak również w przyszłości. Metody te mogą być wykorzystywane w ocenie przesiewowej w celu weryfikacji ewentualnych zaburzeń w obrębie układu krążenia. Cel pracy: Celem pracy była analiza specyfiki potencjalnych zmian w układzie krążenia i czynności elektrofizjologicznej serca u noworodków z objawami sepsy oraz ocena dostępnych metod diagnostycznych i przydatności elektrokardiografii przy weryfikacji zaburzeń w obrębie układu krążenia u noworodków z sepsą. Materiał i metody: Obserwacją objęto łącznie 69 noworodków z objawami sepsy. Grupa I (32 dzieci – 46,4%) obejmowała noworodki urodzone o czasie, w 37.–42. tygodniu ciąży, a grupa II – 37 wcześniaków (53,6%) urodzonych do 36. tygodnia ciąży włącznie. Wyniki: Sepsie w okresie noworodkowym u dzieci urodzonych w terminie towarzyszą objawy elektrokardiograficzne przeciążenia lewej komory, które wykazują zależność z płcią żeńską (r = 0,30), porodem przez cesarskie cięcie (r = 0,27) oraz oceną stanu noworodka w skali Apgar w 5. minucie życia (r = −0,33). Badanie wykazało, że podwyższone wartości aktywności dehydrogenazy mleczanowej w osoczu krwi zarówno u noworodków urodzonych o czasie, jak i wcześniaków wiążą się z przeciążeniem lewej komory w pierwszej z wymienionych grup oraz przeciążeniem prawej komory w drugiej grupie (wcześniaczej). Wnioski: Podwyższone wartości aktywności dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi zarówno u noworodków urodzonych w terminie, jak i wcześniaków wiążą się z przeciążeniem lewej komory u noworodków urodzonych w terminie oraz przeciążeniem prawej komory u wcześniaków. Na tej podstawie można uznać je za marker zaburzeń układu krążenia wywołanych sepsą noworodkową, zwłaszcza w podpopulacji dzieci urodzonych w terminie, biorąc pod uwagę ich wartość diagnostyczną. Stwierdzone zmiany w elektrofizjologicznej czynności serca przemawiają za koniecznością rutynowego wykonywania elektrokardiografii u noworodków, u których występują objawy rozwoju procesu septycznego.

Słowa kluczowe
sepsa noworodkowa, noworodki, układ krążenia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.