LOGO
EN

Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego u dzieci

Anna Chudoba

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 119–124
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0016
PlumX metrics:
Streszczenie

Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego to grupa przewlekłych chorób zapalnych, charakteryzujących się występowaniem nacieków eozynofilowych w ścianie przewodu pokarmowego. Wśród nich wyróżniamy eozynofilowe zapalenie przełyku, eozynofilowe zapalenie żołądka i /lub jelita cienkiego oraz eozynofilowe zapalenie jelita grubego. Częstość występowania tego rodzaju zaburzeń wzrasta, przy czym najczęstsze jest eozynofilowe zapalenie przełyku. Etiopatogeneza eozynofilowych chorób przewodu pokarmowego nie jest do końca znana, najprawdopodobniej wiąże się z nieprawidłową reakcją immunologiczną na alergen pokarmowy i/lub wziewny. Często współistnieją z nimi choroby alergiczne. Objawy kliniczne, szczególnie u najmłodszych dzieci, nie są charakterystyczne i zależą od zajętego odcinka przewodu pokarmowego. U niemowląt są to najczęściej trudności w karmieniu, ulewanie, u nastolatków – tak jak u dorosłych – zgaga, ból w klatce piersiowej, dysfagia i utykanie kęsów pokarmowych. Z wyjątkiem eozynofilowego zapalenia przełyku brak jest jednolitych wytycznych dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w eozynofilowych chorobach przewodu pokarmowego. Diagnostyka jest trudna, opiera się na współwystępowaniu objawów klinicznych, endoskopowych, histopatologicznych oraz wykluczeniu wtórnych przyczyn nacieków eozynofilowych w przewodzie pokarmowym. Leczenie obejmuje stosowanie inhibitorów pompy protonowej, diety eliminacyjnej lub glikokortykosteroidoterapii. W wybranych przypadkach konieczne może być zastosowanie leczenia endoskopowego lub chirurgicznego. Remisja kliniczna nie koreluje z remisją histopatologiczną, dlatego monitorowanie efektów terapeutycznych wymaga wykonywania wielokrotnych badań endoskopowych z oceną histopatologiczną wycinków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych danych dotyczących częstości występowania, rozpoznawania i leczenia eozynofilowych chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Słowa kluczowe
eozynofilowe zapalenie przełyku, eozynofilowe zapalenie żołądka i/lub jelita cienkiego, eozynofilowe zapalenie jelita grubego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.