LOGO
EN

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na szybkość gojenia ran w zgorzeli Fourniera

Agnieszka Grabińska1, Łukasz Michalczyk2, Tomasz Ząbkowski1, Anna Grabińska3, Andrzej Kwiatkowski4, Tomasz Syryło1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 245–249
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0038
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem badania było określenie wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na proces gojenia ran w zgorzeli Fourniera. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono, poddając analizie retrospektywnej przypadki 13 chorych, których leczono z powodu zgorzeli Fourniera w Wojskowym Instytucie Medycznym w okresie od października 2017 do listopada 2020 roku. Badaną grupę stanowiły wyłącznie osoby płci męskiej (n = 13) w wieku 24–83 lat. Wyodrębniono 2 podgrupy: grupa 1 – 8 pacjentów, u których zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną jako leczenie wspomagające, grupa 2 – 5 pacjentów, u których ta terapia nie została zastosowana. Wyniki: W grupie 1 (62% grupy badanej) u 8 z 13 pacjentów zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną jako leczenie wspomagające gojenie ran w zespole Fourniera. W grupie tej stwierdzono zdecydowane przyspieszenie tego procesu i skrócenie czasu trwania hospitalizacji (średnio 29 dni). W grupie 2 (38% grupy badanej) u 5 z 13 pacjentów czas trwania hospitalizacji był dłuższy i wynosił średnio 51 dni. Zarówno w grupie 1, jak i w grupie 2 nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wykazują, że tlenoterapia hiperbaryczna wpływa korzystnie na szybkość gojenia ran w zgorzeli Fourniera, powoduje znaczne skrócenie czasu hospitalizacji chorych, a także zmniejszenie liczby wykonywanych procedur chirurgicznych.

Słowa kluczowe
zgorzel Fourniera, tlenoterapia hiperbaryczna, leczenie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.