LOGO
EN

Rozwój triady Sabina–Pinkertona mimo prowadzenia przesiewowych badań prenatalnych w kierunku toksoplazmozy wrodzonej

Urszula Dryja1, Anna Niwald2, Ewa Majda-Stanisławska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 270–274
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0042
PlumX metrics:
Streszczenie

W niniejszej pracy opisano przypadek chłopca, u którego doszło do rozwoju objawów toksoplazmozy wrodzonej: wodogłowia, zapalenia siatkówki i naczyniówki oka oraz zwapnień wewnątrzczaszkowych (triada Sabina–Pinkertona). Pomimo przeprowadzonych w I trymestrze ciąży (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia) badań prenatalnych, których wyniki wskazywały na rozpoznanie pierwotnego bezobjawowego zarażenia Toxoplasma gondii matki w okresie ciąży, nie zastosowano terapii przeciwpasożytniczej. Przedstawione wyniki badań serologicznych, obrazowych i konsultacji specjalistycznych potwierdzają nasilenie skutków zakażenia wrodzonego u dziecka. Choć niezwłocznie po urodzeniu dziecka poddano je leczeniu przeciwtoksoplazmowemu, wystąpiły u niego poważne zaburzenia rozwoju psychofizycznego. W artykule omówiono rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia przeciwpasożytniczego matki, które mogłoby zapobiec rozwojowi pełnoobjawowej toksoplazmozy wrodzonej u opisywanego pacjenta.

Słowa kluczowe
toksoplazmoza wrodzona, triada Sabina–Pinkertona, toksoplazmoza w okresie ciąży, diagnostyka i leczenie toksoplazmozy wrodzonej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.