LOGO
EN

Rola rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

Magdalena Zielińska1,2, Edyta Łuszczki1,2, Katarzyna Dereń1,2, Anna Bartosiewicz1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 250–255
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0039
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Tworzenie i wzmacnianie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest podstawowym elementem wykształcenia u nich prozdrowotnego stylu życia. W tym znaczącym okresie największą rolę w wypracowaniu określonych zachowań żywieniowych odgrywają rodzice, odpowiedzialni nie tylko za dostarczanie zdrowej żywności, ale także za przekazywanie właściwych przykładów w tym zakresie. Celem prezentowanego badania była analiza nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci w zależności od wskaźnika masy ciała, poziomu wykształcenia i sposobu aktywności ich rodziców. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone w losowo wybranej placówce oświatowo-wychowawczej po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Badanie obejmowało grupę dzieci (N = 80; 52 dziewczynki i 28 chłopców) w wieku 6–13 lat i ich rodziców, mieszkańców województwa podkarpackiego. Wyniki: Wykazano, że dzieci matek z wyższym poziomem wykształcenia częściej niż dzieci matek z niższym poziomem wykształcenia miały prawidłową masę ciała lub nadwagę (p = 0,026). W zajęciach wychowania fizycznego częściej uczestniczyły dzieci rodziców regularnie podejmujących aktywność fizyczną, a czas przeznaczany przez rodziców na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia był czynnikiem wpływającym na uczestnictwo ich dzieci także w dodatkowych zajęciach sportowych, w których z większą częstością brały udział dzieci rodziców podejmujących regularną aktywność fizyczną. Wnioski: Rodzice poprzez swoje zachowania zaszczepiają w dzieciach istotne z perspektywy zdrowia nawyki, które mogą sprzyjać wykształcaniu prawidłowych praktyk żywieniowych.

Słowa kluczowe
nawyki żywieniowe, dzieci, rodzice, BMI, aktywność fizyczna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.