LOGO
EN

Rola monakoliny w terapii dyslipidemii

Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 221–226
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0034
PlumX metrics:
Streszczenie

Dyslipidemia jest jednym z głównych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi występuje w Polsce u 64% kobiet oraz 70% mężczyzn w wieku 20 i więcej lat. W grupach pacjentów z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz wysokimi wartościami stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) leczeniem z wyboru są statyny. Na drugim końcu spektrum znajduje się grupa pacjentów z niskim lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym i niskimi lub pośrednimi stężeniami cholesterolu frakcji LDL, która powinna być objęta dobrze zaplanowaną i odpowiednio dostosowaną terapią obejmującą zmianę stylu życia i – jeśli to wskazane – leczenie farmakologiczne. W tej sytuacji aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dają możliwość wykorzystania nutraceutyku – monakoliny, będącej naturalną statyną (identyczną pod względem chemicznym z lowastatyną). Monakolina występuje w czerwonym ryżu drożdżowym, a jej działanie opiera się na znanym mechanizmie hamowania reduktazy HMG-CoA, enzymu kluczowego w endogennej syntezie cholesterolu. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa monakoliny pochodzą z wielu badań klinicznych, które wykazały istotny spadek stężeń triglicerydów, cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL, co przekładało się na redukcję liczby incydentów sercowo-naczyniowych. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych. Monakolina może być skutecznym farmaceutykiem w walce z dyslipidemią w powiększającej się grupie pacjentów (relatywnie młodych) z niskim i pośrednim wyjściowym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz niskimi i pośrednimi wartościami stężenia cholesterolu frakcji LDL, bez jednoczesnych wskazań do stosowania statyny. Niniejsze opracowanie podsumowuje aktualną wiedzę dotyczącą skuteczności, bezpieczeństwa i potencjalnych wskazań do stosowania monakoliny w terapii dyslipidemii.

Słowa kluczowe
miażdżyca, karta ryzyka SCORE, choroba układu sercowo-naczyniowego, statyna, nutraceutyk

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.