LOGO
EN

Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku

Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Robert Wierzbowski

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 280–284
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0051
PlumX metrics:
Streszczenie

Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zarówno starzenie się organizmu, jak i nadciśnienie tętnicze wiążą się z postępującą dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, co może być jednym z mechanizmów wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku. U 139 chorych z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym (średni wiek 45,2 ± 10,5 roku, mężczyźni – 69%) dokonano porównania parametrów zmienności rytmu serca w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku: ≥45 lat (n = 72) i <45 lat (n = 67). Przeprowadzono analizę czasową parametrów zmienności rytmu serca w 24-godzinnym EKG metodą Holtera (SDNN, rMSSD, pNN50), odpowiednio dla całej doby, dnia i nocy, oraz analizę spektralną (LF, HF, TP, stosunek LF/HF). W grupie pacjentów ≥45 lat w porównaniu z osobami młodszymi zaobserwowano niższe wskaźniki SDNN, rMSSD, pNN50, TP, a także HF z okresu nocy. Uzyskane wyniki potwierdzają, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym dojrzały wiek wiąże się z przesunięciem równowagi autonomicznej w kierunku aktywności współczulnej, co może się przekładać na dodatkowo wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe.

Słowa kluczowe
starzenie się, zmienność rytmu serca, dysfunkcja układu autonomicznego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.