LOGO
EN

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci z objawami ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych

Marianna Lichosik, Agnieszka Rustecka, Małgorzata Placzyńska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 87–92
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0015
PlumX metrics:
Streszczenie

Jedną z najczęstszych infekcji dolnych dróg oddechowych jest zapalenie płuc, mogące przebiegać z całym spektrum różnych objawów klinicznych, spośród których najczęstsze są: gorączka, dreszcze, kaszel, ból w klatce piersiowej, duszność, przyspieszony oddech, hipoksja oraz zmiany osłuchowe (trzeszczenia, rzężenia). Metodą referencyjną służącą do potwierdzenia zapalenia płuc jest badanie radiologiczne klatki piersiowej. Alternatywą dla badań radiologicznych stało się w ostatnich latach przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc. Celem pracy była ocena przydatności przezklatkowej ultrasonografii płuc jako metody alternatywnej dla badania radiologicznego klatki piersiowej u dzieci z klinicznymi objawami ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych. Do badania zakwalifikowano 63 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w wieku od 1. miesiąca do 18. roku życia. Do grupy badanej włączono 44 dzieci (średnia wieku 4,3 ± 4,4 roku), grupę kontrolną stanowiło 19 dzieci (średnia wieku 6,5 ± 3,8 roku). Najczęstszymi objawami klinicznymi w grupie badanej był kaszel – 42/44 (95%), duszności – 31/44 (70%), gorączka – 28/44 (64%) pacjentów. U 30/44 (68%) dzieci obecne były objawy osłuchowe typowe dla zapalenia płuc, tj. trzeszczenia, rzężenia, ściszenie szmeru pęcherzykowego; 14/44 (32%) pacjentów miało wątpliwe klinicznie objawy infekcji dolnych dróg oddechowych. Badanie ultrasonograficzne płuc przeprowadzano w ciągu 48 godzin od wykonania badania radiologicznego klatki piersiowej. U 25/30 dzieci z klinicznymi objawami zapalenia płuc zmiany typowe dla zapalenia płuc zaobserwowano zarówno w badaniu radiologicznym, jak i w badaniu ultrasonograficznym; u 1/30 nie odnotowano zmian w żadnym z obydwu badań obrazowych. U 8/14 dzieci z wątpliwym klinicznie rozpoznaniem zapalenia płuc zmiany typowe dla zapalenia płuc zaobserwowano zarówno w badaniu radiologicznym, jak i ultrasonograficznym; u 1/14 nie odnotowano zmian w badaniach obrazowych. Wnioski: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc jest przydatne w ocenie stanów zapalnych dolnych dróg oddechowych u dzieci, a wyniki badań ultrasonograficznych są porównywalne z przyjętym za referencyjne badaniem radiologicznym.

Słowa kluczowe
ultrasonografia płuc, pediatria, zapalenie płuc

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.