LOGO
EN
Pediatria i Medycyna Rodzinna z pierwszym IF!

Z radością i satysfakcją informujemy, że „Pediatria i Medycyna Rodzinna” (Paediatrics and Family Medicine) awansowała do elitarnego grona periodyków legitymizujących się wskaźnikiem oddziaływania IF. Nasz wskaźnik za rok 2022 to 3,6.

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Rezygnacja z wersji papierowej

Uprzejmie informujemy, że począwszy od numeru 3/2023 „Pediatria i Medycyna Rodzinna” będzie się ukazywać jedynie w wersji elektronicznej – w trybie open access.

1 marca 2023 r. – zmiana sposobu nadsyłania prac do redakcji

W dniu 1 marca 2023 r. Redakcja uruchomiła system do elektronicznej obsługi manuskryptów. Obecnie prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem panelu.

Opłata za publikację artykułu

Od dnia 28 czerwca 2023 r. (decyduje data zgłoszenia pracy w systemie) wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” (Paediatrics and Family Medicine) wprowadza odpłatność za publikację artykułu w wysokości 2000 zł/450 euro.

Wyniki badania Respi-net w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Do najważniejszych działań, umożliwiających rozpoznanie tego problemu, należy monitorowanie, służące pozyskiwaniu aktualnych danych na temat poziomów i mechanizmów oporności u najważniejszych bakteryjnych patogenów człowieka. Do najczęstszych infekcji u ludzi należą zakażenia dróg oddechowych i dlatego też badania i monitorowanie koncentrują się na wiodących bakteryjnych czynnikach etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych (Streptococcus pneumonice, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis) i ostrego zapalenia gardła (Streptococcus pyogenes). Zakażenia dolnych dróg oddechowych mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością.

Terapia choroby otyłościowej. Przegląd wybranych wytycznych

Leczenie choroby otyłościowej to wyzwanie XXI wieku, jest ona bowiem czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca czy nowotworów. W artykule dokonano przeglądu wytycznych dotyczących farmakologicznego leczenia otyłości. Autorzy skupiają się na podsumowaniu wskazań do włączenia farmakoterapii, opisie leków wraz z dawkowaniem i celów terapii oraz identyfikacji różnic między poszczególnymi zaleceniami.

Marcin Maciej Dereziński, Krzysztof Przeorski, Nicola Lisiak, Zofia Dal Canton
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 149–154
Nowy subwariant omikronu. Czy XBB.1.5 jest powiązany ze wzrostem zachorowalności na COVID-19?

W wyniku zmian genetycznych i mutacji powstają nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, które wykazują właściwości odmienne od jego pierwotnych szczepów, co stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. XBB.1.5, znany również jako kraken, to subwariant omikronu – jak dotąd najbardziej zakaźny i najłatwiej przenoszący się szczep SARS-CoV-2. XBB.1.5 jest szczepem dominującym w USA, rozprzestrzeniającym się na całym świecie, w tym w Europie i Azji.

Dominika Maria Jaskóła-Polkowska, Andrzej Wiktor Chciałowski, Jerzy Andrzej Kruszewski
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 169–174
Historia szczepionki i szczepień przeciwko grypie w Polsce

Wirus grypy jest istotną przyczyną zachorowań, powikłań i zgonów na całym świecie. Zakaża populację ludzką bez względu na szerokość geograficzną i niezależnie od wieku pacjenta. W pracy opisano historię otrzymania w Polsce nowoczesnej szczepionki przeciwgrypowej, nieodbiegającej od obecnych norm Światowej Organizacji Zdrowia. Przedstawiono dziesiątki badań oceniających odpowiedź humoralną po szczepieniu różnymi rodzajami szczepionki przeciwko grypie poprzez oznaczenie poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych i antyneuraminidazowych (chociaż nie we wszystkich badaniach).

Lidia B. Brydak
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (3): 175–180
Dysbioza i alergia jako tło przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Choroby alergiczne oraz przewlekłe zapalne choroby układu oddechowego, takie jak astma czy przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, pozostają wciąż istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Przyczyn narastających problemów związanych z tymi chorobami upatruje się we wzajemnym wpływie genów i środowiska. W świetle aktualnej wiedzy wydaje się, że środowiskowo zależna interakcja między ekosystemem mikrobioty dróg oddechowych a nabłonkiem jest w stanie kształtować funkcje lokalnego układu immunologicznego z wieloma konsekwencjami molekularnymi i klinicznymi. W prezentowanej pracy dokonano próby opisu roli zaburzeń składu mikrobioty (dysbiozy) górnych dróg oddechowych i alergii w rozwoju przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci.

Katarzyna Molińska, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 73–77
Atopowe zapalenie skóry a mikrobiota ludzkiej skóry

Mikrobiota skóry to złożony ekosystem, składający się z bakterii, grzybów i wirusów. Rolą mikrobioty ludzkiej skóry jest utrzymywanie homeostazy w organizmie, stąd zakłócenie równowagi naturalnego składu mikrobiomu człowieka może prowadzić do rozwoju zapalenia i infekcji. Atopowe zapalenie skóry to nieinfekcyjna, zapalna choroba skóry o przewlekłym i nawrotowym przebiegu, charakteryzująca się występowanie rumieniowo-złuszczeniowych zmian skórnych, z towarzyszącym świądem oraz tendencją do nadkażeń.

Agnieszka Gościńska, Agata Będzichowska, Agnieszka Lipińska-Opałka
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 78–82
Agenezja żyły głównej dolnej z towarzyszącą nefropatią, nadciśnieniem tętniczym i wrodzonymi wadami narządów. Opis przypadku 12-letniej dziewczynki

Agenezja żyły głównej dolnej jest rzadką, często bezobjawową anomalią naczyniową, zwykle wykrywaną przypadkowo podczas badań obrazowych lub interwencji medycznych. W piśmiennictwie istnieją opisy związku malformacji żyły głównej dolnej z wadami wrodzonymi innych narządów (wady serca, śledziony, nerek, jelit). Wynika to z jednoczasowego rozwoju tych organów w procesie embriogenezy. W artykule przedstawiamy opis przypadku 12-letniej dziewczynki z wrodzonym brakiem fragmentu żyły głównej dolnej współistniejącym z nefropatią nerek, nadciśnieniem tętniczym, macicą jednorożną, rozszczepem kręgosłupa oraz podwyższoną aktywnością czynnika VIII i von Willebranda.

Agata Będzichowska, Agata Tomaszewska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Rustecka, Jędrzej Przekora, Piotr Koziński, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 102–106
Szczepienie przeciwko COVID-19 – fundamenty historyczne

Odkrycie szczepień miało istotny wpływ na zmniejszenie śmiertelności ludzi, wydłużenie życia oraz poprawę jego jakości. W dobie postępującej globalizacji, kryzysu klimatycznego i migracji ludności problem zagrożenia rozwojem epidemii chorób zakaźnych powrócił. Potwierdzeniem przewidywanych obaw była pandemia COVID-19. Intensywna praca wielu ośrodków badawczych doprowadziła do powstania w krótkim czasie nowatorskiej szczepionki mRNA przeciwko tej chorobie. Preparaty tego rodzaju działają na zasadzie wprowadzenia matrycy mRNA do komórki gospodarza i syntezy antygenu in vivo. Po raz kolejny udało się ograniczyć rozprzestrzenianie choroby dzięki nauce, co stanowiło przełom dziejowy. W niniejszej pracy przedstawiono w zarysie historycznym etapy rozwoju wakcynologii prowadzące do powstania nowoczesnej koncepcji i technologii produkcji szczepionek.

Kamil Faltin, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 7–11
Postępowanie w napadzie drgawek u dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej

Wystąpienie stanu nagłego związanego z napadem drgawek wiąże się z koniecznością właściwego rozpoznania i odpowiedniego postępowania leczniczego. W populacji pediatrycznej napad drgawek może się przerodzić w stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza gdy zostanie źle rozpoznany, a właściwe postępowanie zostanie wdrożone zbyt późno. W artykule przedstawiono podział drgawek zaproponowany przez International League Against Epilepsy oraz cezury czasowe napadów, w których należy podjąć odpowiednie leczenie pacjenta. Zasadniczą część niniejszej pracy stanowi opis postępowania niefarmakologicznego w przypadku napadu drgawek u pacjenta pediatrycznego, którego zasady oparto na wytycznych kilku uznanych organizacji.

Jakub Zachaj, Zuzanna Tomczewska, Marta Rybińska
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 12–20
Powikłania grypy wśród pacjentów zgłaszających się do poradni lekarza rodzinnego

Grypa jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego. Jej przebieg może być powikłany, szczególnie u osób starszych, dzieci oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi. Powikłania najczęściej obejmują: zapalenie płuc, zaostrzenie chorób przewlekłych, zajęcie mięśnia sercowego i zaburzenia neurologiczne. W pracy przeanalizowano częstość i czynniki powikłań grypy u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Badaniem objęto 631 dorosłych pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni Lekarza Rodzinnego w Gostyniu w Wielkopolsce z powodu infekcji dróg oddechowych w okresie od stycznia 2019 do kwietnia 2020 roku. Spośród nich grypę zdiagnozowano u 90 osób.

Aneta Elżbieta Rzepka, Anna Mania
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 38–44
Eozynofilowe zapalenie przełyku – objawy, diagnostyka, leczenie

Eozynofilowe zapalenie przełyku to złożona i wieloczynnikowa choroba będąca jedną z głównych przyczyn dysfagii wśród dzieci i dorosłych. U podłoża tego schorzenia leżą proces zapalny oraz wpływ chorób alergicznych. W patogenezie eozynofilowego zapalenia przełyku główną rolę odgrywają aktywowane alergenem limfocyty Th2, eozynofile oraz interleukiny 4, 5 i 13. Wiodącymi objawami są trudności z połykaniem, zwłaszcza suchych pokarmów, i związane z tym wydłużenie czasu przeżuwania oraz epizody uwięźnięcia kęsów w przełyku, często wymagające leczenia endoskopowego. 

Jakub Milczarek, Anita Kurlenda, Katarzyna Ziobro, Bartosz Ostrowski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 307–312
Wykwity skórne i zakaźne choroby wysypkowe u dzieci w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Wykwity skórne mogą stanowić pierwsze objawy choroby u dzieci, dzięki czemu możliwe jest jej wczesne rozpoznanie i leczenie. Badanie skóry dziecka to rutynowy element badania przedmiotowego, który dostarcza wielu cennych informacji ułatwiających prawidłowe rozpoznanie jednostki chorobowej. Rozróżnienie poszczególnych wykwitów skórnych, składających się na cały obraz choroby, często sprawia trudności diagnostyczne w kontekście chorób wysypkowych u dzieci w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do chorób tych należy zaliczyć infekcje wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze oraz te o niejednoznacznej etiologii, np. chorobę Kawasakiego. W niniejszej pracy opisano poszczególne wykwity skórne pierwotne i wtórne. 

Michalina Leszczyńska-Pilich, Katarzyna Nidzińska, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 313–328
Złamania kości u dzieci i młodzieży – częsty problem, zróżnicowana etiologia

Złamania kości u dzieci i młodzieży są problemem przede wszystkim ortopedycznym, ale złamania wielokrotne i mnogie mogą wymagać poszerzenia diagnostyki z udziałem pediatry, endokrynologa, a nawet genetyka. Szacuje się, że co trzecie dziecko w wieku do 17. roku życia dozna złamania kości, a częstość złamań rośnie wraz z wiekiem i osiąga swoje maksimum w wieku 11–14 lat. Większość złamań ma charakter pourazowy, część jest jednak objawem chorób genetycznie uwarunkowanych (wrodzona łamliwość kości, osteopetroza) lub zaburzeń gospodarki mineralnej (choroba metaboliczna kości wcześniaków, krzywice, osteoporoza). 

Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 329–333
Przewlekła niedokrwistość u dzieci jako manifestacja chorób przewodu pokarmowego

Niedokrwistość w populacji pediatrycznej jest częstym problemem, z którym stykają się pediatrzy i lekarze rodzinni. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zahamowania rozwoju oraz upośledzenia funkcji poznawczych. Dlatego niezwykle ważne są znalezienie jej przyczyny i wdrożenie właściwego leczenia. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości jest niedobór żelaza, dlatego w pierwszej kolejności należy zastosować jego doustną suplementację w odpowiedniej dawce. Anemia może być jednak wtórnym i nierzadko jedynym objawem patologicznych procesów zachodzących w organizmie.

Milena Wronecka, Elżbieta Pac-Kożuchowska, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Jakub Wronecki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 112–118
Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego u dzieci

Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego to grupa przewlekłych chorób zapalnych, charakteryzujących się występowaniem nacieków eozynofilowych w ścianie przewodu pokarmowego. Wśród nich wyróżniamy eozynofilowe zapalenie przełyku, eozynofilowe zapalenie żołądka i /lub jelita cienkiego oraz eozynofilowe zapalenie jelita grubego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych danych dotyczących częstości występowania, rozpoznawania i leczenia eozynofilowych chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Anna Chudoba
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 119–124

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.