LOGO
pl en
Wyniki badania Respi-net w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Do najważniejszych działań, umożliwiających rozpoznanie tego problemu, należy monitorowanie, służące pozyskiwaniu aktualnych danych na temat poziomów i mechanizmów oporności u najważniejszych bakteryjnych patogenów człowieka. Do najczęstszych infekcji u ludzi należą zakażenia dróg oddechowych i dlatego też badania i monitorowanie koncentrują się na wiodących bakteryjnych czynnikach etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych (Streptococcus pneumonice, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis) i ostrego zapalenia gardła (Streptococcus pyogenes). Zakażenia dolnych dróg oddechowych mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością.

O czasopiśmie

Pediatria i Medycyna Rodzinna (Pediatr Med Rodz), której pierwszy numer ukazał się w 2005 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawnictw medycznych. Jesteśmy recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej. 

Opłaty za tłumaczenie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” wprowadza odpłatność w wysokości 500 zł + VAT (615 zł brutto) za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.

Pediatr Med Rodz 1/2022 – zapraszamy do lektury numeru

Pierwsze dni roku 2022 zostały zdominowane w przekazach medialnych przez obawy przed kolejną, już piątą falą pandemii COVID-19. Odpowiedzialny za zachorowania w tej fali nowy wariant genetyczny wirusa SARS-CoV-2, tzw. omikron, charakteryzuje się zwielokrotnioną zakaźnością w porównaniu z wcześniejszymi mutacjami. Wielu epidemiologów porównuje prawdopodobieństwo zakażenia wariantem omikron do ospy wietrznej, dla której ryzyko zakażenia po kontakcie wynosi około 90%.

Ból brzucha i zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci w czasie pandemii COVID-19 – czy trzeba zachować szczególną ostrożność?

COVID-19 (coronavirus disease 2019) u dzieci przebiega stosunkowo łagodnie, stąd łatwo o błędne rozpoznanie we wczesnym stadium choroby, jeżeli stwierdza się wyłącznie objawy ze strony układu oddechowego. W okresie pandemii istotne znaczenie ma wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów pediatrycznych, u których występują gorączka i ostry ból brzucha z towarzyszącą biegunką lub wymiotami, w celu różnicowania ostrego przebiegu COVID-19 lub wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) od ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, a tym samym zapobiegania ewentualnej niepotrzebnej interwencji chirurgicznej. 

Marko Bašković
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 7–17
Ślina – jej wartość jako materiału diagnostycznego

W ostatnich latach, dzięki ogromnemu rozwojowi medycyny i postępowi technologicznemu, wraz z zastosowaniem coraz dokładniejszych badań diagnostycznych, wykorzystanie śliny w medycynie zyskuje na znaczeniu. Ślina jest naturalną wydzieliną trawienną gruczołów ślinowych większych i mniejszych, gwarantującą m.in. prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgryzu. Do innych jej funkcji należą ochrona powierzchni zębowych przed różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi, udział w formowaniu kęsa pokarmowego oraz współudział w aktach połykania, trawienia i mowy. W niniejszej pracy autorzy skupili się na przybliżeniu czytelnikowi podstawowych informacji na temat fizjologii śliny oraz przedstawieniu możliwości jej zastosowania diagnostycznego w wybranych chorobach ogólnoustrojowych.

Magdalena Potempa-Jeziorowska, Paweł Jonczyk, Elżbieta Świętochowska, Marek Kucharzewski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 34–39
Somatyzacja jako przejaw zaburzeń emocjonalnych u dzieci

Somatyzacja jest to zjawisko polegające na sygnalizowaniu dolegliwości pochodzących „z ciała” (ból, dyskomfort, zaburzenia czynności fizjologicznych), których przyczyna nie zostaje wyjaśniona na podstawie badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych, u ich podłoża tkwi zaś najczęściej nieuświadomiony czynnik emocjonalny. Do najpowszechniej spotykanych somatycznych przejawów negatywnych emocji należą: ból brzucha, ból głowy, uczucie kołatania serca lub kłucia w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność, kaszel, wrażenie ściskania w gardle, drętwienia kończyn, jak też biegunka, wymioty czy omdlenia. Choć opisywany rodzaj zaburzenia występuje szczególnie często u osób obciążonych innymi problemami natury psychicznej, takimi jak stany lękowe, depresja czy zaburzenia osobowości, to w obecnym czasie obserwuje się go coraz częściej u dzieci dotychczas niewykazujących żadnych nieprawidłowości psychogennych. 

Zdzisław Michał Zawilski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 40–51
Prolaktynoma a choroby układu sercowo-naczyniowego – problem interdyscyplinarny

Guz prolaktynowy przysadki jest chorobą rzadką, w której pod wpływem nadmiaru prolaktyny dochodzi do istotnych zaburzeń funkcjonalnych i konstytucjonalnych całego organizmu. Hiperprolaktynemia jest związana ze zmianami w składzie ciała i zaburzeniami metabolicznymi. Na rokowanie odległe i jakość życia u chorych z prolaktynomą szczególny wpływ mają przede wszystkim zaburzenia układu krążenia, które nieleczone zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe i ograniczają możliwości terapii wtórnych powikłań narządowych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie złożoności problemów klinicznych występujących u pacjentów z guzem prolaktynowym przysadki, którzy wymagają szczególnej opieki interdyscyplinarnej.

Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 294–298
Insulinooporność u dzieci i młodzieży – przyczyny, powikłania i metody rozpoznania

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym, odpowiedzialnym za rozwój zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej, zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego, stłuszczenia wątroby czy zaburzeń endokrynologicznych, które występują coraz częściej w populacji pediatrycznej. U podłoża powstających powikłań leży insulinooporność. Jest to stan zmniejszonej wrażliwości tkanek docelowych na insulinę pomimo jej prawidłowego lub zwiększonego stężenia w surowicy krwi. 

Monika Krawczyk, Małgorzata Rumińska, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Beata Pyrżak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 303–309
Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z chorobą Cushinga – problem interdyscyplinarny

Choroba Cushinga to przewlekła endogenna hiperkortyzolemia związana z nadmiernym wydzielaniem hormonu adrenokortykotropowego przez gruczolaka przysadki mózgowej, prowadząca – w wyniku długotrwałego narażenia tkanek na nadmierne działanie kortyzolu – do wystąpienia wielu powikłań ogólnoustrojowych, które istotnie zwiększają chorobowość i śmiertelność oraz wpływają na skrócenie i pogorszenie jakości życia. Hiperkortyzolemia w przebiegu choroby Cushinga wiąże się z istotnymi zaburzeniami funkcjonalnymi i konstytucjonalnymi całego organizmu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie złożoności problemów klinicznych pacjentów z chorobą Cushinga, którzy w sposób szczególny wymagają opieki interdyscyplinarnej.

Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 197–202
Wpływ picia alkoholu na zdrowie kobiet w ciąży i ich dzieci – przegląd badań

Alkohol należy do najsilniejszych używek o działaniu teratogennym. Od lat 60. ubiegłego stulecia prowadzone są akcje informujące o jego szkodliwości oraz propagujące rezygnację z picia, zwłaszcza przez kobiety w ciąży. Cele pracy obejmują dokonanie przeglądu piśmiennictwa poświęconego badaniom nad spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży i poznanie ich wiedzy na temat szkodliwego wpływu etanolu na ich zdrowie, a także zdrowie ich jeszcze nienarodzonych dzieci. Artykuł zawiera również ocenę akcji społecznych poświęconych informowaniu tej grupy kobiet o szkodliwości picia. 

Marta Dulęba, Małgorzata Chądzyńska, Barbara Kozakiewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 203–210
Wieloczynnikowa etiologia nawracających infekcji układu oddechowego u dzieci

Nawracające infekcje układu oddechowego u dzieci są częstym problemem zdrowotnym. Narażenie na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz współistnienie chorób przewlekłych rzutują na ciężkość i częstość infekcji. Nieskuteczne leczenie ambulatoryjne jest wskazaniem do pogłębionej diagnostyki. Celem pracy było ustalenie przyczyny nawracających infekcji dróg oddechowych u dzieci. Grupę badaną stanowiło 130 dzieci w wieku 3–17 lat skierowanych do diagnostyki w celu ustalenia przyczyny nawrotowych infekcji układu oddechowego. 

Magdalena Kleszyk, Elżbieta Mizgała-Izworska, Anna Góra, Maciej Przybył, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 227–233
Analiza objawów klinicznych, czynników ryzyka oraz postępowania diagnostycznego u dzieci z kamicą układu moczowego

W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy układu moczowego w populacji dziecięcej. Cele niniejszej pracy obejmują analizę objawów klinicznych, czynników ryzyka oraz postępowania diagnostycznego u dzieci z kamicą układu moczowego. Badanie ankietowe (uzupełnione o analizę dokumentacji medycznej) przeprowadzono w grupie 49 dzieci z rozpoznaniem kamicy układu moczowego, spośród których 17 osób było pacjentami oddziału pediatrii w trakcie pierwszorazowej diagnostyki metabolicznej, a 32 chorych było hospitalizowanych na jednodniowym oddziale urologii dziecięcej przed zabiegiem litotrypsji falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo. 

Natalia Haze, Adrianna Wojciechowska, Maciej Granat, Anna Motyka, Bartłomiej Sobolewski, Adam Haliński, Marcin Zaniew
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 234–238
Leczenie operacyjne wodonercza u dzieci –doświadczenia jednego ośrodka

Wodonercze jest jedną z najczęściej rozpoznawanych wad układu moczowego u dzieci. Charakteryzuje się różnego stopnia poszerzeniem miedniczki nerkowej i kielichów z równoczasowym ścieńczeniem warstwy miąższowej nerki. Poszerzenie spowodowane jest niewydolnością połączenia miedniczkowo-moczowodowego powodującą utrudnienie odpływu moczu z nerki. Skrajne wodonercze może doprowadzić do całkowitego braku funkcji chorej nerki. Leczenie wodonercza polega na przywróceniu prawidłowego odpływu moczu z nerki i zależy od przyczyny. Decyzja o leczeniu operacyjnym jest uwarunkowana między innymi szybkością progresji zmian obserwowanych w miąższu nerki. Praca ma na celu przedstawienie doświadczeń jednego ośrodka w leczeniu operacyjnym wodonercza u dzieci do 18. roku życia. 

Beata Jurkiewicz, Joanna Cybulska, Joanna Samotyjek, Ewa Wajszczuk, Magdalena Szymanek-Szwed, Martyna Twardowska-Merecka
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 239–244
Ciężki przebieg PIMS u 13-letniego chłopca – opis przypadku

Dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) to niedawno wykryty zespół chorobowy, którego kryteria ustalono po raz pierwszy w maju 2020 roku (Royal College of Paediatrics and Child Health). Przebieg choroby bywa różny – od przypadków łagodnych do ciężkich, zagrażających życiu. Niniejsza praca przedstawia przypadek skrajnie ciężkiego przebiegu PIMS z objawami podobnymi do zespołu Kawasakiego u 13-letniego chłopca z otyłością, poza tym dotychczas zdrowego. Powikłaniem ciężkiego przebiegu PIMS była ostra polineuropatia stanu krytycznego.

Paweł Jurszewicz, Aneta Górska-Kot, Agnieszka Kowalska, Paulina Topka, Anna Gąsiewska-Drazba, Monika Sarnecka-Kaczor, Magdalena Szczepanik-Bartoszcze, Łukasz Jabłoński, Katarzyna Czady-Jurszewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 261–269
Etiologia drgawek gorączkowych – problem nie w pełni poznany

Drgawki gorączkowe to napady drgawek występujące w trakcie chorób przebiegających z gorączką, przy braku infekcji ośrodkowego układu nerwowego lub innych dających się określić przyczyn napadu, u dzieci, które nie miały wcześniejszych napadów niezwiązanych z gorączką. Mimo że zaburzenie nie jest rzadkie i dotyczy około 2–5% dzieci w wieku od 3. miesiąca do 5. roku życia, jego patomechanizm nadal nie został w pełni wyjaśniony. Pod uwagę bierze się między innymi niedojrzałość układu nerwowego, uwarunkowania środowiskowe, genetyczne i immunologiczne. 

Ewa Grzywna-Rozenek, Małgorzata Barć-Czarnecka, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 100–104
Problemy decyzyjne rodziców związane ze szczepieniami. Implikacje dla relacji lekarz–pacjent

Obecnie w społeczeństwie toczy się burzliwa dyskusja na temat szczepień. Ścierają się w niej poglądy zwolenników i przeciwników szczepień, co jest widoczne zwłaszcza w internecie i mediach społecznościowych. Co oczywiste, polemiki te są aktualnie szczególnie ożywione ze względu na stojące przed krajami całego świata wyzwanie związane z koniecznością zaszczepienia ogromnych rzesz ludności szczepionką przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w celu opanowania szalejącej pandemii. Cele niniejszego artykułu obejmują zwrócenie uwagi na ten problem, charakterystykę dyskusji społecznej na temat szczepień, podkreślenie szczególnej roli lekarza i komunikacji lekarz–pacjent w tym zakresie oraz przedstawienie zaleceń dotyczących efektywnego prowadzenia takiej komunikacji.

Joanna Małgorzata Księska-Koszałka
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 111–115
Przydatność diagnostyki molekularnej w ocenie etiologii, fenotypów klinicznych oraz ryzyka anafilaksji u dzieci

Anafilaksja związana z pokarmem występuje najczęściej w populacji dziecięcej, a jej przebieg jest nieprzewidywalny. Celem opracowania była analiza demograficzna i kliniczna anafilaksji indukowanej przez pokarm u dzieci z wykorzystaniem metod diagnostyki molekularnej. Badaniem objęto 541 dzieci w wieku 0–18 lat, u których wystąpiły 893 reakcje natychmiastowe na pokarm.

Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 121–131

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.